Birkemose Golf Club – Men’s Section

Vedtægter

Vedtaget den 28. September 2017

Formål

Birkemose Golf Clubs Men’s Section har til formal at kombinere golfsporten med godt kammeratskab og social samvær, samt at øge den enkeltes kendskab til golfens regler og etikette. Endvidere er det formålet at skabe et miljø, hvor golfere kan komme videre i deres udvikling.

Medlemskab

Aktive medlemmer af Birkemose Golf Club, som er fyldt 21 år og har et max. hcp. 42, kan opnå medlemskab af Mens Section. Medlemskabet gælder fra registrering af kontingentbetaling. Der optages max. 100 medlemmer.

Ledelse

Men’s Sections øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år på den sidste ordinære spilledag.Generalforsamlingen vælger kommende års bestyrelse på 5 personer.Vedtægterne kan ændres og vedtages på generalforsamlingen.Der fremlægges et revideret regnskab og budget for næste år.

Forslag fremsættes skriftligt og skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

På valg i lige år 2 personer, 3 personer i ulige år.

På generalforsamlingen vælges 2 suppleanter og 1 revisor, begge for 1 år ad gangen.

Sponsorer

Men’s Section har et sponsorudvalg udpeget af bestyrelsen.

Kontingent

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.
Kontingentet betales senest 1. april. Såfremt kontingentet ikke betales rettidigt, finder en udmeldelse automatisk sted.

Turnering

Ordinær turnering afvikles torsdage og spilleformen fastlægges af turneringsledelsen. Turneringstilmelding foregår ved aflevering af korrekt udfyldt scorekort til turneringsledelsen senest 15 min. før start.

8 spilledage reserveres en gennemgående turnering, som er tællende.

Der spilles en A og B række. Tilmelding til den gennemgående turnering sker ved tilmelding via golfbox senest dagen før kl. 15.00

Eventuel udeblivelse efter tilmelding medfører ikke regulering af handicap.

Præmier

Der uddeles præmier umiddelbart før fællesspisningen. Hvis en vinder ikke er til stede tilfalder præmien den næste i placeringen. I særlige tilfælde kan andet dog aftales med turneringsledelsen.

Hole in One, lavet under en MST turnering, udløser 1 flaske whisky.

Regel- og etiketteudvalg

Men’s Section har et regel- og etiketteudvalg bestående af 2 personer, der kan rådgive i tvivls-spørgsmål, og som er øverste myndighed i eventuelle tvister.

Regel- og etiketteudvalget udpeges af bestyrelsen.

Gæster

Medlemmer af Men’s Section kan invitere gæstespillere til vores torsdagsturneringer efter aftale med turneringsledelsen, hvis de er medlemmer af DGU, er fyldt 21 år og har hcp. på max. 42. Gæster spiller udenfor præmierækkerne og betaler eventuel greenfee.

Bøder

For at fremme afviklingen af spillet, samt at motivere til overholdelse af etikette, kan der idømmes bøder af enten Formanden, bestyrelsesmedlem eller markør.

Bødeliste og regler fastlægges af bestyrelsen inden sæsonstart.

Bødekassen anvendes på MST finaledagen.

Kassebeholdning

Kassebeholdningen kan benyttes til klubbens drift og fællesarrangementer, det være sig udflugter til andre baner, turneringer med venskabsklubber eller specielle arrangementer på hjemmebanen.


Birkemose Golf Club

Nr. Stenderupvej 12
6000 Kolding
75 56 50 60