Referat – Generalforsamling den 3. december 2019

Ad.1 – Valg af dirigent:

Bent Emil Sørensen blev valgt, og takkede for valget, samtidig kunne han konstatere at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidig.

Ad. 2 – Bestyrelsens beretning:

Birgit fremlagde bestyrelsens beretning, der var ingen kommentar.

Ad. 3 – Fremlæggelse af revideret regnskab:

Bjørn fremlagde regnskabet, regnskabet blev godkendt, uden kommentar.

Ad. 4 – Fastsættelse af kontingent 2020:

Kontingentet fastholdes på kr. 50,00.

Ad. 5 – Behandling af indkomne forslag

Når vi skal spille venskabs match i Middelfart er start tidspunktet sat til kl 8.00, det var der enighed om er for tidlig, bestyrelsen prøver at tage kontakt til Middelfart for at høre om der er mulighed for et senere start tidspunkt. Det blev foreslået at der bliver arrangeret en fællestur til en af de klubber hvor vi kan spille gratis.

Ad. 6 – Valg til bestyrelsen:

Genvalg af: Bjørn Jensen, Ny valgt: Bent Emil Sørensen

Ad. 7 – Valg af 2 suppleanter:

  1. Per Lorentzen, 2. Ervy Skou

Ad. 8 – Valg af revisor og revisorsuppleant:

Herman Mathiesen, og Keld Hansen

Suppleant: Jan O. Petersen

Ad. 9 – Eventuelt: Intet

 

Ref. Rita Kjeldsen