Referat – Generalforsamling den 5. december 2023

Der var mødt 85 medlemmer frem til årets generalforsamling. Formand Ervy Skov bød velkommen.

Dagsorden jf. vedtægter blev behandlet:

Ad.1 – Valg af dirigent:

Bent Emil Sørensen blev valgt, og takkede for valget – samtidig kunne han konstatere, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidig.

Ad. 2 – Bestyrelsens beretning:

Ervy Skou fremlagde bestyrelsens beretning jf. særskilt bilag – der var ingen bemærkninger til denne, hvorfor beretningen blev godkendt.

Ad. 3 – Fremlæggelse af revideret regnskab:

Bjørn Jensen fremlagde regnskabet jf. særskilt bilag – regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

Ad. 4 – Fastsættelse af kontingent 2023:

Kontingentet fastholdes på kr. 50,00.

Ad. 5 – Behandling af indkomne forslag

Der var ikke fremsat nogen forslag til behandling.

Ad. 6 – Valg til bestyrelsen:

På valg er Bjørn Jensen (modtager ikke genvalg), Per Lorenzen (modtager genvalg) og Bjarne Bloch Christensen (modtager genvalg).

Bestyrelsen foreslog at Torben Skovhus blev valgt ind i bestyrelsen – mens der var genvalg til Per og Bjarne.

Ad. 7 – Valg af 2 suppleanter:

Bestyrelsen foreslog: Sonja Bertelsen og Birgit Lynggaard – begge blev valgt.

Ad. 8 – Valg af revisor og revisorsuppleant:

Herman Mathiesen og Keld Hansen, blev begge genvalgt

Suppleant: Nyvalgt blev Bjørn Jensen.

Ad. 9 – Eventuelt:

Bestyrelsen efterlyste forslag/kommentarer til afholdelse af sommertur og stemningen hos de fremmødte var til et arrangement med endagstur til en golfbane i nærheden – evt. med afslutning her ”på gården”. En enkelt foreslog en tur til Portugal. Bestyrelsen arbejder videre med forslagene og komme med et udspil.

Ervy Skou afsluttede generalforsamlingen med at give Bjørn Jensen 2 flasker vin for deres indsats i senior klubbens bestyrelse ligesom dirigenten på behørig vis blev honoreret med vin.

 

For referat Bjarne Bloch Christensen

Referat – Generalforsamling den 6 december 2022

Ad.1 – Valg af dirigent:

Erik Sørensen blev valgt, og takkede for valget, samtidig kunne han konstatere at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidig.

Ad. 2 – Bestyrelsens beretning:

Ervy Skou fremlagde bestyrelsens beretning, der var ingen kommentar, så referatet blev godkendt.

Ad. 3 – Fremlæggelse af revideret regnskab:

Bjørn fremlagde regnskabet, regnskabet blev godkendt, uden kommentar.

Ad. 4 – Fastsættelse af kontingent 2023:

Kontingentet fastholdes på kr. 50,00.

Ad. 5 – Behandling af indkomne forslag

Erik Sørensen fremkom med et forslag til at dem der ikke deltager i senior klubbens sommertur, skal spille gratis i Birkemose denne dag.

Der var delte meninger om dette forslag, Bjørn oplyste at det ville koste i omegnen af 700 kr. at gennemfører dette. Der blev givet udtryk for at det var fordi 9 hullerne ikke kunne deltage i udflugten, men det må de gerne, der kan både spilles 9 huller og 18 huller på turen, dog vil der ikke være præmier til 9 hullerne.

Der blev , ved håndsopretning stemt om dette forslag, der var 10 der stemte NEJ, 31 der stemte JA, og derved 40 der ikke stemte hverken ja eller nej.

Ad. 6 – Valg til bestyrelsen:

På valg er Ervy Skou, (modtager genvalg) Birgit Lynggaard, (ønsker ikke genvalg) og, Rita Kjeldsen (ønsker ikke genvalg).

Bestyrelsen foreslog at Ingvor Højlund, og Poul Sandvej blev valgt ind i bestyrelsen, dette blev vedtaget.

Ad. 7 – Valg af 2 suppleanter:

  1. Britta Frederiksen (ønskede ikke genvalg) Og da Ervy Skou i løbet af året er gået ind i bestyrelsen i stedet for Bent Emil, skulle der vælges to nye.
  2. Bestyrelsen foreslog; Torben Skovhus, og Bjarne Blok Christensen, begge blev valgt.

Ad. 8 – Valg af revisor og revisorsuppleant:

Herman Mathiesen, og Keld Hansen, blev begge genvalgt

Suppleant: Jan O. Petersen, blev også genvalgt.

Ad. 9 – Eventuelt: Bent Emil takkede for alle hilsnerne han havde fået, og lovede at vende tilbage til senior klubben.

Bent Madsen efterlyser deltager til regions golf 2023, der er tilmeldt 3 super veteran hold, og 1 veteran hold. Det er især damer, og holdkaptajner der mangler.

15 januar er sidste frist for tilmelding.

Per Lorentzen fremkom med et forslag at man fra næste sæson skulle indtaste scores direkte på telefon. Der var delte meninger om dette var en god ide, og om det kunne lade sig gøre, men bestyrelsen vil komme med et forslag til dette.

Margit Hansen mener ikke der skal reguleres når der spilles 2 X 9 huller.

Ervy Skou afsluttede generalforsamlingen med at give Bent Emil Sørensen, Birgit Lynggaard, og Rita Kjeldsen 2 flasker vin, for deres indsats i senior klubbens bestyrelse.

Ref. Rita Kjeldsen

Referat – Generalforsamling den 7 december 2021

Ad.1 – Valg af dirigent:

Søren Wilhardt blev valgt, og takkede for valget, samtidig kunne han konstatere at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidig.

Ad. 2 – Bestyrelsens beretning:

Bent Emil fremlagde bestyrelsens beretning, der var ingen kommentar, så referatet blev godkendt.

Ad. 3 – Fremlæggelse af revideret regnskab:

Bjørn fremlagde regnskabet, regnskabet blev godkendt, uden kommentar.

Ad. 4 – Fastsættelse af kontingent 2022:

Kontingentet fastholdes på kr. 50,00.

Ad. 5 – Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes §3, første punktum ændres til: ”Som medlem kan optages fuldtidsmedlemmer af Birkemose Golf Club, som er fyldt 55 år. Ændringen begrundes med at ikke fuldtidsmedlemmer har begrænsninger af runder, de kan spille for det betalte kontingent. Seniorklubbens bestyrelse kan ikke holde styr på, hvor mange runder ikke fuldtidsmedlemmer spiller.

Ad. 6 – Valg til bestyrelsen:

På valg er Bjørn Jensen, og Bent Emil Sørensen, begge blev genvalgt.

Ad. 7 – Valg af 2 suppleanter:

  1. Ervy Skou blev genvalgt, og Britta Frederiksen blev valgt ind.

Ad. 8 – Valg af revisor og revisorsuppleant:

Herman Mathiesen, og Keld Hansen, blev begge genvalgt

Suppleant: Jan O. Petersen, blev også genvalgt.

Ad. 9 – Eventuelt: Seniorklubben fik anerkendelse for at modtage nye medlemmer godt.

Ref. Rita Kjeldsen