Vedtægter for Seniorklubben i Birkemose Golf Club

 • 1. Navn

Klubbens navn er: Seniorklubben, Birkemose Golf Club

 • 2. Formål

Klubbens formål er, at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med golfspil og det dermed forbundne sociale samvær.

Endvidere at medvirke til, at golfspillet afvikles i overensstemmelse med gældende regler samt Birkemose Golf Club’s vedtægter.

Seniorklubben arrangerer turneringer eksternt og internt, samt socialt samvær

 • 3. Medlemskab

Som medlem kan optages medlemmer af Birkemose Golf Club, som er fyldt 55 år

Seniorklubbens bestyrelse kan under særlige omstændigheder dispensere herfra, ligesom seniorklubbens bestyrelse kan fastsætte begrænsning i antal af medlemmer.

Såfremt man ønsker at udmelde sig af Seniorklubben, skal dette ske skriftligt til Seniorklubbens bestyrelse

 • 4. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i december måned i forbindelse med afslutning af sæsonen.

Indkaldelse sker ved udsendelse af E-mail til klubbens medlemmer, samt opslag på klubbens opslagstavle i klublokalet senest 2 uger før generalforsamlingen

Generalforsamlingen afholdes efter følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisorer samt revisorsuppleant
 9. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer der er mødt.

Afstemning foretages ved håndsoprækning og ved simpelt flertal. Hvis 1/3 af de fremmødte medlemmer eller bestyrelsen for seniorklubben skulle fremsætte ønske herom, skal afstemningen foretages skriftligt.

Det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 14 dages varsel hvis 1/3 af seniorklubbens medlemmer eller bestyrelsen for seniorklubben fremsætter ønske herom.

 • 5. Bestyrelsen

Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en bestyrelse på 5 medlemmer, som konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær samt 2 bestyrelsesmedlemmer

Generalforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter.

Alle valg til seniorklubbens bestyrelse er for 2 år ad gangen. På ulige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, på lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.

Suppleanter vælges dog kun for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen afholder 4 årlige bestyrelsesmøder, eller på formandens foranledning, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder anledning hertil.

Dagsorden udsendes senest 8 dage før mødet og beslutningsreferat udfærdiges og opsættes på Seniorklubbens opslagstavle

Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved mindst 3 medlemmers tilstedeværelse. Forslag vedtages ved stemmemajoritet.

 • 6. Regnskabet

Regnskabsåret går fra 1. december til 30. november – kontingent forfalder til betaling 15. april.

Et medlem der ikke har betalt sit kontingent er udelukket fra at deltage i seniorklubbens spil og arrangementer

Seniorklubbens midler anbringes i anerkendt pengeinstitut – valgt af bestyrelsen.

Seniorklubben tegnes økonomisk af formanden og kassereren, men er bemyndiget til at udstede fuldmagt til øvrige bestyrelsesmedlemmer.

På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

 • 7. Vedtægtsændringer

Ændring af Seniorklubbens vedtægter kan kun finde sted når 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen stemmer herfor

 • 8. Opløsning

Seniorklubbens eventuelle opløsning kan stilles under afstemning ved en generalforsamling og skal endeligt vedtages ved en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

For forslagets vedtagelse kræves samme betingelser som for ændring af Seniorklubbens vedtægter.

Ved Seniorklubbens opløsning skal klubbens værdier og øvrige materiale overgå til Birkemose Golf Club’s juniorafdeling

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 1.12.2009 – med senere ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 7.12.2010

Tilføjelser vedtaget på generalforsamlingen den 4.12.2018

Johannes Holm Petersen
Formand  

Bjørn Jensen
Kasserer

Rita Kjeldsen
Sekretær

Birgit Lynggaard 
Best. Medl. 

Erling Thomhav 
Best. Medl.