Baneudvalgets organisation

Jens Christian Sørensen

Jens Christian Sørensen

Formand

Jørgen Jørgensen

Jørgen Jørgensen

Banerepræsentant

Helle Schmidt Madsen

Helle Schmidt Madsen

Ladies Section

Sigurdur Dagbjartsson

Sigurdur Dagbjartsson

Greenkeeper

Bjørn Jensen

Bjørn Jensen

Senior Section

Allan Nielsen

Allan Nielsen

Turneringsudvalg

Michael Grønkjær

Michael Grønkjær

Mens Section

Hasse Gordon

Hasse Gordon

Begynderudvalg

Baneudvalgets formål:

At medvirke til at Birkemose Golf Clubs baneanlæg – 18 hullers banen og Pay & Play banen – udvikles så det er attraktivt for medlemmer og grenfee-gæster at spille på anlægget.

At udarbejde forslag og inspirere til ændringer og forbedringer af golfbanerne.

At forelægge disse forslag for bestyrelsen og efter godkendelse herfra, og i det omfang det er muligt at medvirke  ved udførelsen.

At der i videst mulig omfang samarbejdes omkring opgaverne med klubbens aktivitetsudvalg.

 

Baneudvalgets målsætning:

Udvalgets målsætning er fremadrettet hele tiden at arbejde for at forbedre golfbanen.

Med baggrund i tilbagemeldinger fra golfspillere samt medlemmernes ønsker og vurderinger omkring golfbanerne, vil vi løbende at have en dialog med bestyrelsen.

 

Revision:

Ovennævnte missionsplan kan, hvis udendte faktorer dukker op revideres løbende.

Referater

REFERAT, Baneudvalg onsdag den 1.11.2023

 

Deltagere:

 • Jens Chr. Sørensen, bestyrelsen
 • Siggi Hlíðar, greenkeeper
 • Michael Grønkjær, mens section
 • Rene Adolfsen, turneringsudvalg
 • Helle Schmidt Madsen, ladies section
 • Jørgen Jørgensen, banerepræsentant
 • Bjørn Jensen, senior section
 • Hasse Gordon, begynderudvalg (afbud)

 

 

 1. Velkomst og dagsorden

Velkommen, specielt til Rene Adolfsen, der deltog i stedet for Allan Nielsen, som er trådt ud af turneringsudvalget og dermed også af baneudvalget.

 

Bjørn ønskede at drøfte eventuel indførelse af regel E-5. (droppe en bold indenfor 2 køllelængder på fairway, hvis bold er OUB eller skønnes mistet). Det aftaltes, at tage emnet på dagsordenen til næste møde, hvor vi samtidig drøfter eventuel lokalregel på hul 17.

 

 1. Referat, opfølgning
  • Etablering af ny dropzone på hul 17 vil ske i vinter samtidig med udvidelse af teested 50.
  • Web-cams, bioprojektet: bliver indkøbt nu.
  • Teested 5, tee 43 vil være klar til brug i marts/april 2024
  • Pinplacering i GLFR volder tekniske problemer, som GLFR arbejder på at løse
  • Topdressing af fairways er på arbejdsplanen
  • Rengøring af måtter på lille bane skete som aftalt, idet de har været nede og blive højtryksrenset. De bliver blæst et par gange om ugen med den store blæser.
  • Kost til stien på hul 14? Det aftaltes at se tiden an, da vi håber at ny granit/stenmel i kanterne løser problemet
  • Jord til opfyldning bag ved palisade på hul 13 er ikke kørt ned endnu, men Siggi lovede at det sker når traktoren er repareret og banen tillader at blive kørt på.

 

 1. Status fra greenkeeper på banens aktuelle tilstand
  • Banens tilstand er generelt fin og virkningerne af stormen den 20. oktober var begrænsede. Der knækkede desværre et par træer i indkørslen og det store træ på venstre side af green 17 er også væltet. Derudover kun småskader.
  • Bagni er nu lukket og i den kommende uge vil hele banen være lukket grundet regnmængderne.
  • Vintergreens på hul 2 og hul 3 bliver prikket og topdresset i den kommende uge, hvorefter de er klar til brug, når det bliver nødvendigt.
  • Vandhullet bag ved green 17 er blevet fritlagt, hvilket alle var enige om er en gevinst for kikket ned over greenen.
  • Vandhullet på hul 12 er også oprenset. Det opgravede ligger indtil videre ved siden af søen; men køres væk i vinter.
  • Der er lavet afvandingskanal på venstre side efter ”hullet” på hul 4 og grøften er oprenset. Virkningen af afvandingskanalen ses allerede, selv om der fortsat er vådt på og i bunden af bakken.
  • Dræning på hul 13 laves i januar/februar. Der lægges nyt dræn hele vejen rundt om greenen, og de eksisterende drænrør under greenen renses.
  • Stien ved søen på hul 13 er fortsat et problem. Der skal sandsynligvis graves 30-50 cm af stien, som så genopbygges bagefter.
  • Der er kommet nye måtter på driving-range, hvilket alle udtrykte tilfredshed med. De er virkelig gode.
  • Der bliver etableret målskiver på driving-range og der etableres ekstra projektører. Målskiverne er kommet og lægges ned i driving-range i løbet af vinteren.
  • Vi er ved at gå tør for nye bolde på driving-range. Baneudvalget drøftede forskellige muligheder for at begrænse antal mistede bolde. En mulighed er boldautomat, men det er dyrt. En anden er videoovervågning på driving-range – og et skilt. Det vil sandsynligvis kunne forhindre, at grupper/folk bevidst slår efter søen og at der i øvrigt laves uorden på driving-range. Banekontrol, som drøftes på kommende bestyrelsesmøde, vil også medvirke til at de episoder, der har været på driving-range fredag/lørdag aftener, vil kunne undgås.
  • Der er lavet overdækning på rengøringspladsen ved nedgangen fra hul 18.
  • I 2024 vil greenkeeper-teamet være det samme som i år. Frederik vil være her på fuld tid efter 1. marts.
  • Der blev givet status på maskiner. Den gamle traktor er desværre i stykker og drøftes p.t. med forsikringsselskabet. Ny greenklippermaskine kommer til start af ny sæson. Herudover er der fra greenkeeperne ønske om ny sprøjte og vertikalskæreled til greenklipperen.
  • Der var ønske om, at bunkerne på hul 15 og 16 bliver revet hver morgen, da der er mange dyrespor. Siggi lovede, at dette vil ske.
  • Svirpning af greens for morgendug sker i det omfang det er muligt. Ønsket er der specielt om tirsdagen, men det er ikke altid muligt at nå inden kl. 9, da det prioriteres at klippe først.

 

 1. Forslag fremsendt til mødet

Forslag til nye handicapnøgler på 18 huls banen drøftedes.

 

Ifølge golfreglerne fordeles handicapnøglerne på baggrund af den gennemsnitlige sværhedsgrad for henholdsvis en scratch-spiller (handicap 0) og en bogey-spiller (handicap 18).

 

I praksis hentes data fra golfbox over alle indberettede runder. Denne gang har vi kikket på alle runder fra 2023, hvilket vil sige 36.828 turneringsrunder og 58.261 private runder – i alt 95.089 runder. De 50% bedste scores tages som udtryk for scatch-spillere, mens de 50% dårligste scores tages som udtryk for bogey-spillere.

 

Ud over at se på hvordan hullerne spilles scoremæssigt, så er der yderligere 6 hensyn/regler der skal tages højde for ved handicaptildelingen på hullerne:

 

 • Ulige handicapnøgler skal tildeles forni; mens de lige skal tildeles bagni.
 • De 18 huller opdeles i seks grupperinger af hver 3 huller, og handicapnøglerne skal fordeles jævnt ud over disse grupperinger.
 • De laveste handicapnøgler (1 og 2) skal placeres i den midterste gruppering af tre huller på henholdsvis for- og bagni.
 • De næstlaveste handicapnøgler (3 og 4) skal placeres i den første eller sidste gruppering på henholdsvis for- og bagni
 • De laveste nøgler (1-6) placeres ikke på to af hinanden følgende huller.
 • Hvis en spiller får mere end 18 slag, bruges samme handicaprækkefølge for de ekstra slag.

 

Udvalget drøftede datamaterialet og så blandt andet på hvor forskellig sværhedsgraden er for scratch- og bogey-spilleren. Eksempelvis er hul 2 relativt svært for bogeyspilleren, mens det hører til de lettere for en scratchspiller. (som generelt har lettere ved par 5 hullerne med længere slaglængde). Det er således med god grund, at mange har forskellig holdning til, hvor svære hullerne er i forhold til hinanden.

 

Resultatet af data fra 2023, og reglerne for tildeling af nøgler, er følgende rangering: (sværeste hul først osv)

 

FORNI:

4 – 9 – 2 – 3 – 8 – 5 – 6 – 1 – 7

 

BAGNI:

13 – 16 – 11 – 15 – 18 – 10 – 17 – 14 – 12

 

Baneudvalget godkendte ovenstående som handicapnøgler med virkning fra 1. januar 2024. Inden da skal baneskilte tilrettes og opsætninger i GLFR og Golfbox skal ændres, så der kan udskrives korrekte scorekort.

 

 1. Tilbagemeldinger fra baneudvalget og meldinger fra medlemskredsen

Medlemsundersøgelsen tegner et pænt billede af medlemmernes tilfredshed med banen. På de fleste områder ligger vi i bedste tredjedel af baner i Danmark eller over midten. Samlet set scorer banen 81 ud af 100 mulige point, hvilket er den 29. bedste ud af 94 baner.  Der er er også peget på områder, hvor vi kan forbedre os, og det er vigtigt input til det videre arbejde. Alle kommentarer, som medlemmerne har skrevet, blev gennemgået og drøftet.

 

Der var ønske fra et medlem om et hul i hegnet ved nedgangen fra hul 9 (til parkeringspladsen).

Baneudvalget syntes ikke, dette er en god ide.

 

Det blev nævnt, at der er smidt græsafklip ved stien fra hul 7 til hul 8. Det ser ikke pænt ud. Siggi har lavet plan for hvor græsafklippet fremover placeres, så det ikke er synligt for spillerne.

 

Der kommer løbende bemærkninger fra medlemmerne. Disse håndteres løbende.

 

 1. Plan for banens udvikling

Liste over projekter i Baneplanen er opdateret med aktuel status og blev drøftet. Følgende prioriteres i vinter: flytning af træer, fjernelse af 150 meter sten og etablering af stenbunker, som del af biodiversitet.

 

Status på projekt fairwayvanding er, at vandrør og elkabler er kommet. Vi afventer sprinklere før vi kan gå i jorden.

 

 1. Kommende møder

Mødekalender for 2024 blev fastlagt: 8. maj; 21. august og 30. oktober.

 

 1. Information fra mødet og indstillinger til bestyrelsen

Der informeres i medlemsmail om nye handicapnøgler.

Referatet lægges som sædvanlig på hjemmesiden.

 

 1. Eventuelt

Mange opgaver blev løst på frivillig-dag, og der blev fra alle sider udtrykt stor taknemmelighed for de frivilliges indsats.

 

Der blev orienteret om træner-modellen for 2024, hvor Rasmus er ansat fra 1. marts.

 

Der var ønske om at kunne reservere tid på lille bane, specielt i situationer, hvor den store bane er lukket.

 

JCS 3-11-2023

 

DAGSORDEN, Baneudvalg onsdag den 23.8.2023

Deltagere:

 • Jens Chr. Sørensen, bestyrelsen
 • Siggi Hlíðar, greenkeeper
 • Michael Grønkjær, mens section
 • Allan Nielsen, turneringsudvalg
 • Helle Schmidt Madsen, ladies section (afbud: Lone Kuhne deltog i stedet)
 • Jørgen Jørgensen, banerepræsentant
 • Bjørn Jensen, senior section (fraværende første 4 punkter)
 • Carsten Klingenberg, træner/elite
 • Hasse Gordon, begynderudvalg

 1. Velkomst og dagsorden

Dagsordenen blev godkendt og velkommen til Lone Kuhne, der deltog i stedet for Helle Schmidt Madsen.

 1. Referat, opfølgning
 • Etablering af ny dropzone på hul 17 er endnu ikke sket. Siggi lovede den klar til sæsonstarten næste år.
 • Web-cams, bioprojektet er ikke færdiggjort. Afventer Eltang Skole.
 • Der arbejdes på færdiggørelse af Teested 5, dametee. Det har været nødvendiggigt at efterså igen, hvorfor den først åbnes til foråret.
 • Pinplacering i GLFR volder tekniske problemer hos GLFR. Vi håber på en snarlig løsning.
 • Stenmel på bakken hul 17 er lagt på, hvilket der var stor tilfredshed med. Der er også lagt på ved bakken før green 13, og der bliver nu lagt på ved bakken efter dametee på hul 13.
 • Bunker på hul 10 er som lovet blevet renset og der er fyldt nyt sand i.

 1. Status fra greenkeeper på banens aktuelle tilstand
  • Banens tilstand er generelt god. Greenkeeperne har været lidt bagud med semiroughen; men de er med igen. Det har været et udfordrende år med først megen tørke og derefter megen regn. Medlemmerne gav udtryk for stor tilfredshed med banen, som på alle områder står superflot, specielt gode greens og gode fairways, som virkelig har haft gavn af sidste års eftersåning. Mange andre golfbaner har meget store udfordringer med banernes udseende, som følge af året vejr.
  • Dræning på hul 13 i området efter dametee har hjulpet rigtig meget, men nu er der kommet et område umiddelbart omkring dametee, som skal drænes. I efteråret skal vi have drænet rundt omkring green på hul 13, da greenen ellers bliver ødelagt.
  • Der er sat rækværk op på stien mellem hul 17 og 18, hvilket er blevet rigtig godt.
  • I løbet af september måned vil der igen blive topdresset på fairways.
  • Greenkeeperne har fået nye maskiner, som de er meget tilfredse med. De klipper bedre, er mere arbejdsvenlige og så kan de køre op og ned ad bakkerne uden problemer. Med de gamle maskiner måtte greenkeeperne på de stejle bakker køre opad uden at klippe og så klippe nedad, hvilket selvfølgelig tog lang tid. Til foråret kommer der også ny greenklipper.
  • Personalemæssigt så bliver Frederik udlært medio september, og han fortsætter med at arbejde her.

 1. Forslag fremsendt til mødet
  • Der var ikke modtaget forslag, ud over det som behandles under næste punkt.

 

 1. Tilbagemeldinger fra baneudvalget, meldinger fra medlemskredsen

Der kommer løbende bemærkninger fra medlemmer. Disse håndteres hen ad vejen. Konkret var der følgende forslag/bemærkninger:

 • ”Frisering” af træer i højre side på hul 16 (er lavet)
 • Fjernelse af malingrester i flis på stien ved hul 13. Der er desværre kommet affaldstræ med i flisen på stien, hvilket er en fejl. Vi forsøger løbende at fjerne de værste stykker.
 • Udvalget drøftede hvordan vi kan forbedre stien ved søen på hul 13, da den konstant bliver ujævn og kræver nyt flis. Den ligger på mosebund, så det er svært at finde en brugbar løsning. En bro er ekstrem dyr og må måske heller ikke bygges. En løsning kan være at grave hele stien op og erstatte den ”dug” der ligger med en ny. Uanset hvilket materiale der lægges på, så vil det stadig synke.
 • Der mangler den sidste opfyldning af jord bag ved palisaden ved søen på hul 13. Siggi lovede at få kørt jord derned, så de frivillige kan få lavet den sidste påfyldning.
 • Der var kommet ønske om at få rengjort måtterne på lille bane. Greenkeeperne har blæst og fejet måtterne og i næste uge tages de ned i greenkeepergården og højtryksspules, så de bliver helt rene.
 • Stenene, som markerer 150 m afstand til greens drøftedes, fordi greenkeeperne gerne vil have dem fjernet. Der er arbejde ved at skulle ud med buskrydder omring dem, og flere gange har de kørt på dem med maskinerne. Da der nu er kommet synlige markeringer ude i fairway, så var der enighed om, at vi fjerner stenene. Disse vil i stedet blive brugt til den stenbunke, som laves som et element i at højne biodiversiteten.
 • Det blev præciseret, at der er fridrop fra afstandsmarkeringerne i fairway, hvilket således også gælder de nye fairway”koste”.
 • Der blev spurgt om vi ikke kan få lukket huller på greens, så snart der er lavet huller. Green bliver dels prikket, som er mindre huller; dels proppet, som er større huller. Formålet er at give luft til græsrødderne og løbende få udskiftet jorden. Når der prikkes så topdresses der med det samme, og hullerne er dermed lukkede. Når der proppes sker der det samme; men da hullerne er større så synker topdressingen løbende. Der topdresses yderligere to gange med et par dages mellemrum, men man vil kunne opleve huller imellem disse tidspunkter.
 • Efter kraftige regnfald vil man se grus på stien ved hul 1 og specielt op mod hul 14. Der blev spurgt om greenkeeperne ikke kunne sørge for at feje, når det har regnet, da man kan glide i gruset. Som alternativ blev foreslået at stille en kost ud, så medlemmerne kan feje, når de ser, at der er grus.

 1. Plan for banens udvikling
  • Liste over projekter i Baneplanen var opdateret med aktuel status. Prioritering af opgaverne drøftedes, herunder sti og p-plads bag gammel bunker ned mod 3. tee.
  • Der er købt kabler og vandrør ind til vandingsprojektet til fairways. Vi venter på at få sprinklere, så vi kan komme i gang med at grave ned.

 1. Kommende møder
  • Onsdag den 1. november 2023 kl. 19.00 (afbud fra Hasse Gordon)

 

 1. Information fra mødet og indstillinger til bestyrelsen

Ingen indstillinger. Referatet lægges som vanligt på hjemmesiden, hvor alle medlemmer har mulighed for at orientere sig.

 1. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

                                                                                                                                  JCS 27.8.2023

REFERAT, Baneudvalg onsdag den 3.5.2023

Deltagere:

 • Jens Chr. Sørensen, bestyrelsen
 • Siggi Hlíðar, greenkeeper
 • Michael Grønkjær, mens section
 • Allan Nielsen, turneringsudvalg
 • Helle Schmidt Madsen, ladies section
 • Jørgen Jørgensen, banerepræsentant (afbud)
 • Ervy Skou, senior section (afbud fra Bjørn Jensen)
 • Carsten Klingenberg, træner/elite
 • Hasse Gordon, begynderudvalg

 1. Velkomst og dagsorden

Der blev budt velkommen; der var ikke yderligere ønsker til dagsordenen.

 

 1. Referat, opfølgning

Der skulle have været flyttet træer i vinter: Desværre var traktoren i stykker i den uge, hvor der var frost. Planlægges til næste vinter.

Etablering af ny dropzone på hul 17: Der er fræset og når der er lagt vækstjord ud bliver der sået. Forventes at kunne bruges til august.

Web-cams, bioprojektet: Bliver færdiggjort nu i samarbejde med Eltang Skole, der skal bruge dem i undervisningen.

Teested 5 er færdiggjort: Er færdige og der er sat gelænder op. Som nævnt under punkt 3 udvides dametee dog.

Hul i hegnet ned langs hul 7: er etableret

 

 1. Status fra greenkeeper på banens aktuelle tilstand

Banen står generelt godt i lyset af årstiden, og det ses tydeligt at eftersåningen sidste år har haft god virkning. Græsset er nu i vækst. Stor succes med at fange muldvarpe; der er ikke mange nye skud nu.

Dametee, hul 5 er ved at blive udvidet, og samtidig rettes den op så den bliver plan.

Erfaringer med åbne sommergreens hele vinteren er både god og dårlig. Områderne omkring green 2 og green 3 har taget skade og det vil tage nogen tid at få græs på igen. Derfor planlægges vintergreens på disse to huller næste vinter; men vintergreens som er anlagt som greens og med normal hulstørrelse. Det blev foreslået at spørge til medlemmernes erfaring med åbne sommergreens hele året i næste medlems-undersøgelse.

Der er etableret ny bunker på hul 5 langs skoven. Kun positive tilbagemeldinger herpå.

Bunker er sløjfet på hul 2 bag green. Det vil blive græsområde, som fanger bolde der løber over green. (ligesom bag green 3). Bunker er sløjfet, da den på grund af den smalle form var meget svær at vedligeholde.

Teesteder er ændret til numre og ny baneguide i form af GLFR er lavet. Nye skilte på teesteder er ved at blive trykt. Snart vil den præcise pinplacering på dagen også kunne ses i GLFR.

Der bliver drænet på hul 13 i øjeblikket. Det ser ud til at det virker da hele området mellem dametee og bækken nu er tørt.  Området ved drænhullet reetableres snarest.

Der blev givet status på maskiner. Vi får ny fairwayklipper, ny roughklipper, ny greeenklipper og ny traktor når leasingaftaler falder på plads. Derudover har vi købt en stor løvblæser, som skal bruges til at blæse fairways og greens.

Der blev endvidere givet orientering om nedlæggelse af shoppen, og at Carsten fremover vil køre som greenkeeper 2 dage om ugen.

Midlertidig lokalregel om oplæg på banen er ophævet, hvilket har givet anledning til nogen forvirring, da det ikke har været meldt ordentligt ud. Baneudvalget vedtog at alle ændringer – både indførelse og ophævelse – af lokalregler skal meldes ud til medlemmer inden ændring. Meddelelse gives både i medlemsmail, i GLFR, på facebook og på hjemmeside. Endvidere sættes skilt op i indtjekningen og ved tavlen på hul 1.  

 1. Forslag fremsendt til mødet

Der var fremsat forslag fra et medlem om at indføre hvide pæle mellem hul 5 og hul 6, så golfspillerne ikke slår ned ad hul 6 ved udslag på hul 5. Samme forslag har været behandlet i baneudvalget sidste år, og der er ikke stemning for at indføre det, men vi vil gerne opfordre alle til at spille banen som den er udlagt. Det vil sige ned ad hul 5, da det kan være farligt for spillere på hul 6 at spille ned over hul 6.

Erfaringen. efter at nyt teested på hul 5 er taget i brug er, at det er meget få der ikke spiller banen, som den er udlagt. Sidste år forelagde vi DGU forslaget, og de er generelt mod af at have interne out-bounds pæle på banen. For yderligere at modvirke at man spiller ned over hul 6, så besluttede baneudvalget, at der plantes træer mellem hul 6 og greenen på hul 5, hvilket vil gøre det vanskeligt at foretage indspil den vej ind.

 

 1. Tilbagemeldinger fra baneudvalget, meldinger fra medlemskredsen

Der kommer løbende bemærkninger fra medlemmer, som håndteres hen ad vejen.

Herudover drøftedes følgende emner:

 • Mulighed for at tilføje buggy i golfbox, når der spilles i klubber og mulighed for at udskrive eet scorekort pr. hold. Begge dele blev afklaret.
 • Der var positive tilbagemeldinger på det nye materiale, der bliver lagt på stier. Vi prøver nu også at lægge det på de to bakker på hul 13 og hul 17.
 • På hul 7 på lille bane er det svært for nybegyndere at få bolden til at ligge øverst på green, når flaget står deroppe. Bolden triller ned ad bakken. Det blev besluttet, at pinden altid placeres i bunden af green, hvorved problemet skulle være løst.
 • Der var kritik af øverste del af bunker på hul 10, som næsten kun er jord og der er meget ukrudt. Siggi er opmærksom på det. Det er et problem, at der kommer meget ukrudt ind fra området ved siden af. Løsningen er, at øverste del slettes og sås til med græs.
 • Til højre for stien på hul 13 er der skrabet jord af, hvilket gør at bolden lettere løber ud i rødt område. Hensigten er at sænke hele området til højre for stien med ca. 10 cm. for at vandet kan løbe af stien. Tidligere har det løbet hen ad stien og ødelagt den. Området planeres og der vokser græs op igen. Tager formentlig et par måneder før græsset er oppe igen. Baneudvalget var enige i, at det er en god løsning.
 • Græsset på dametee 5 har nogen gange været for langt. Siggi sørger for at det ikke sker fremover.  
 • Det blev præciseret, at hvis der laves midlertidige dropzoner så kræver det indførelse af en midlertidig lokalregel. Og indførelse og ophævelse af denne skal som drøftet under punkt 3 meldes ud til medlemmerne.
 • Flere medlemmer har undret sig over de nye indeks på hullerne, specielt over at hul 13 er gået fra indeks 2 til indeks 12. Grundlaget for ændringen er samtlige registrerede scores fra de sidste par år. En af forklaringerne er selvfølgelig, at hullet er et relativt nemt par 4 hul for damespillere. Baneudvalget besluttede at kikke på indekseringen igen efter denne sæson.

 1. Plan for banens udvikling

Liste over projekter i Baneplanen er opdateret med aktuel status og blev kort gennemgået.

Følgende projekter er afsluttede og udgår af baneplanen:

 • Grus på stier (ny stenmel virker godt). Lægges dog på de sidste steder.
 • Bule foran teested 3 fjernes.
 • Gelænder på den nye trappe, teested 5
 • Beskæring af popler, skud samt tre træer ved stien til hul 8.
 • Palisade ved sø færdiggøres.
 • På hul 13: to våde områder i det blå område drænes
 • På hul 13: Greenbunker nedlægges
 • På hul 14: beskæring af træ på teestedet, hvor stor green hænger ned over teested
 • Fælde træer på højre side af stien ned mod green på hul 17
 • Fælde to store træer bag ved shop bygningen

Det blev orienteret om status for vandingsprojektet. Vandrør og elledninger er købt, og vi afventer sprinklere m.v.

 1. Kommende møder
  • Onsdag den 23. august 2023 kl. 19.00
  • Onsdag den 1. november 2023 kl. 19.00

 

 1. Information fra mødet og indstillinger til bestyrelsen

Der var ikke indstillinger til bestyrelsen fra mødet.

Information i øvrigt fra mødet gives i form af referat, som lægges på hjemmesiden.

 1.  

Ikke yderligere emner.

 

JCS 5.3.2023

REFERAT, Baneudvalg onsdag den 2.11.2022 kl 19.30

Deltagere:

 • Jens Chr. Sørensen, bestyrelsen
 • Michael Grønkjær, mens section
 • Helle Schmidt Madsen, ladies section
 • Jørgen Jørgensen, banerepræsentant
 • Bjørn Jensen, senior section
 • Hasse Gordon, begynderudvalg

Afbud:

 • Siggi Hlíðar, greenkeeper
 • Allan Nielsen, turneringsudvalg
 • Carsten Klingenberg, træner/elite

 1. Velkomst og dagsorden

Der blev budt velkommen til Helle Schmidt Madsen, der er ny repræsentant for Ladies Section.

Der var ikke yderligere ønsker til dagsordenen, der blev godkendt.

 1. Referat, opfølgning

 • Topdressing af fairways. De fik halv mængde i foråret, og det var planlagt at anden halvdel skulle spredes ud nu. Den våde bane gør at vi venter til foråret.
 • Flytning af træer til vinter. Der skal flyttes en del træer nede fra bunden af lille bane og ud forskellige steder på stor bane. Det skal ske når overfladen på banen er tør og helst lidt frosthård for ikke at ødelægge banen. Maskinen der flytter træerne er temmelig tung.
 • Teested 5 er færdiggjort. Dog vil dametee blive udvidet til ca. dobbelt størrelse hen over vinteren. Der kommer også gelænder op langs trappen.
 • Hul i hegnet ned langs hul 7 er etableret, som besluttet på sidste møde.
 • Palisaden ved søen på hul 10 er forlænget, så vandstanden i søen hæves. Jordarbejdet bag palisaden laves i nær fremtid.

 1. Status fra greenkeeper på banens aktuelle tilstand
  • Banens tilstand er generelt fin i betragtning af årstiden. Tørken var meget hård ved banen, men græsset kom meget hurtigt igen da regnen først kom. Græsset vokser fint og eftersåningen i foråret ses meget tydeligt, da tætheden i græsset aldrig har været bedre. Som nogle bemærkede det, så har de aldrig set bedre græs på hul 9, der ellers altid har været plaget af store bare pletter på den første del.
  • Etablering af ny dropzone på hul 17: jordarbejdet påbegyndes i den kommende uge
  • Bagni er fortsat åben, men det er snart ikke muligt at klippe da maskinerne skrider på skråningerne. Indtil videre vil der være åbent, men flere steder klippes der ikke. Der lukkes når det bliver for vådt. Baneudvalget besluttede at etablere blå område efter søen på hul 13 og omkring green på hul 17. Begge steder er der problemer med at finde bolde, der går under jorden og er svære at finde. (Jørgen Jørgensen har efterfølgende morgen markeret de blå områder.)
  • På hul 5 spilles der nu fra de gamle teesteder. Det sker dels for at give nye teesteder ro til at sætte sig over vinteren, dels fordi der vil være jordarbejde omkring teestedet ved udvidelse af dametee.
  • Der vil blive opsat to web-cams på banen som en del af bioprojektet. Det drøftedes, hvor de skal opsættes. Et af dem opsættes i bunker på hul 15, hvor dyrene er meget aktive. Der vil kun blive lagt billeder af dyr og natur på nettet.
  • Når der etableres vinterbane vil det i år blive lidt anderledes end tidligere år. Det skyldes at den intensive behandling af greens nu kan ses, da de har det betydeligt bedre end tidligere. Det har også allerede hjulpet på green 5 at træerne er fældet, så greenen får mere sol og luft. Eneste sårbare green er derfor green 3, der ligger i skygge og læ hele vinteren og derfor ikke tør op ved frost. Samtlige greens bortset fra green 3 holdes derfor åbne. På green 3 etableres vintergreen med almindelig hulstørrelse nede på siden af den eksisterende green. (er klippet første gang, bliver topdresset og tromlet). Baneudvalget besluttede at roughen til højre for vintergreenen klippes kortere, så bolde nemmere kan findes. De normale vinterregler vil være gældende, hvilket betyder, at banen er lukket ved frost.

 1. Forslag fremsendt til mødet
  • På sidste møde vedtog baneudvalget et forslag om at ændre teesteder fra farver til numre. Bestyrelsen har efterfølgende godkendt forslaget, der får virkning fra foråret. Inden da skal der laves nye skilte på teesteder, ny baneguide og nye teesteds-markeringer. De nye teesteds-markeringer i cortenstål blev vist, og der var stor tilfredshed med dem. De matcher farvemæssigt skiltene, der står på teestederne.

 

 1. Tilbagemeldinger fra baneudvalget, meldinger fra medlemskredsen
  • Resultater fra medlemsundersøgelsen blev gennemgået. Dejligt at se, at vi på mange områder ligger i toppen af danske golfklubber. Der er også mange nye frivillige der har meldt sig. De er fortsat brug for at forbedre tilfredsheden med banen for så vidt angår fairways og teesteder. Fairways har igen i år været ramt af tørke, og eneste løsning på det problem er at etablere vanding på fairways. (se senere)
  • Der kommer løbende bemærkninger fra medlemmer. Disse håndteres hen ad vejen.
  • På spørgsmål om eventuel dropzone oppe ved green 13 blev det opfrisket at denne blev opgivet på sidste møde ved vedtagelse af nye lokalregler.

 1. Plan for banens udvikling
  • Liste over projekter i Baneplanen opdateret med aktuel status blev kort drøftet.
  • Der er lavet et projekt med vanding af fairways på 12 huller samt vanding før green på nogle par 3 huller. Det vil medføre en markant forbedring af banen. Med forhøjelsen af vandstanden i søen på hul 3 bør der være vand nok. Vi vil med de frivilliges hjælp selv kunne stå for montering, men udgiften til materialer løber op i 700.000 kr. Bestyrelsen er i gang med at undersøge mulighederne for finansiering.

 1. Fastlæggelse af kommende møder

Mødekalender for 2023 blev fastlagt:

 • Onsdag den 3. maj 2023 kl 19.00
 • Onsdag den 23. august 2023 kl. 19.00
 • Onsdag den 1. november 2023 kl. 19.00

 

 1. Information fra mødet og indstillinger til bestyrelsen

Der er ingen indstillinger fra mødet til bestyrelsen.

Der informeres ikke yderligere til medlemmerne om de nye blå områder på hul 13 og hul 17. Det fremgår af markeringerne på de pågældende huller.

Når vinterbanen træder i kraft informeres der om det og vintergreen på hul 3 til medlemmerne.

 1. Eventuelt

Ingen emner under eventuelt.

Mødet afsluttedes kl. 21.00                                                                 JCS 5.11.2022                                                              

REFERAT, Baneudvalg onsdag den 24.8.2022 kl. 19.00

Deltagere:

 • Jens Chr. Sørensen, bestyrelsen
 • Siggi Hlíðar, greenkeeper
 • Michael Grønkjær, mens section
 • Allan Nielsen, turneringsudvalg
 • Jane Rasmussen, ladies section
 • Bjørn Jensen, senior section
 • Carsten Klingenberg, træner/elite
 • Hasse Gordon, begynderudvalg

Afbud:

Jørgen Jørgensen, banerepræsentant

 1. Velkomst og dagsorden

Der var ikke yderligere ønsker til dagsordenen, der blev godkendt.

 1. Referat, opfølgning
 • Topdressing af fairways. Fik halv mængde i foråret og anden del spredes i efteråret.
 • Toilet og tordenskur på hul 5 er færdiggjort. Lynsikringen mangler.
 • Teested 5 er åbnet, trappen er ved at blive lavet. Teestederne er ikke helt jævne endnu, men der topdresses hen over vinteren så de bliver plane. De klippes heller ikke helt korte endnu, men det kommer når græsset er robust.
 • Løs grus på bakken ved hul 17. I første omgang kommes sand på og så snart vi får grov stenmel lægges det på og tromles. (skulle komme inden for en uges tid)
 • Det blev nævnt at stien ned fra hul 9 ikke er jævn. Når der kommer grov stenmel fyldes flere af stierne op med det.
 • Tee’s på udslagsmåtte. Der er stor tilfredshed med udslagsmåtten og muligheden for at sætte egne tee i plastikholderen. De går i stykker, hvorefter der kommer nye i. I øjeblikket er det imidlertid ikke muligt at få nye grundet globale logistikproblemer.
 1. Status fra greenkeeper på banens aktuelle tilstand
  • Banens tilstand generelt. Tørken er ekstrem hård ved banen. For at skåne banen er der indført midlertidig lokalregel om oplæg på fairways og forgreens. (en køllelængde, ikke nærmere flaget)
  • Nye måtter på lille bane. Der er stor tilfredshed med måtterne.
  • Nye pæle bag green 4 og ned langs hul 7. Ligeledes stor tilfredshed med de nye pæle.
  • Afventer vækst i græsset før vi kan begynde at etablere dem. Der var forslag om at slette hul 1 på vinterbane, da der ikke kan laves vintergreen her. I stedet kan der laves en vintergreen på hul 18 med længde som et par 3 hul. Så kan man spille hul 8, hul 18 og derefter hul 9. Enighed om at det er en rigtig god ide.
  • Områder med nye træer. Større træer flyttes til efteråret.
  • Etablering af ny dropzone på hul 17. Etableres snarest med græs i stedet for måtten.
  • Øvrige projekter. Der er ved at blive lavet et projekt med fairwayvanding for at se hvor meget det vil koste.
  • Siggi fortalte om et godt mandskab.
  • Nye maskiner, ønsker. Der er mange ønsker, da maskinparken er nedslidt.
 1. Forslag fremsendt til mødet
  1. Drøftelse af lokalregler. De nye lokalregler blev vedtaget og træder i kraft den 1. september. Der laves undervisning. Det drøftedes om lokalregel om provisorisk bold mod strafområde på hul 17 burde indføres. Træerne ned langs højre side beskæres, så det er muligt at følge bolden.
  2. Drøftelse af ændring på teesteder fra farver til numre. Forslaget blev godt modtaget, og der var enighed om at arbejde hen mod dette. Forslag forelægges bestyrelsen da der er økonomi involveret. Det kræver således opdatering af baneguide og skilte på teesteder.
  3. Ændring af bunker bag green 2 til græs”bunker”. Enighed om at ændringen foretages hen over vinteren.

 

 1. Tilbagemeldinger fra baneudvalget, meldinger fra medlemskredsen

Der kommer løbende bemærkninger fra medlemmer. Disse håndteres løbende.

Udvalgsmedlemmerne havde enkelte tilbagemeldinger:

 • Enkelte teesteder er ikke plane nok
 • Der ønskes et hul i hegnet ned langs hul 7, så man kan få trolleys igennem. Det etableres.
 • Der var ikke stemning for at have ”isvafler” sat op som mål på drivingrange. Efterfølgende har manager forklaret, at hensigten ikke var en permanent opsætning, men det var tænkt som nogle mål man kunne sætte op til juniortræning, hvilket er helt ok.
 1. Plan for banens udvikling

Liste over udestående projekter i Baneplanen er opdateret med aktuel status. Fremdrift og prioritering drøftedes. Punkt om eventuel wastearea langs skoven på hul 5 blev slettet. Der var enighed om det ønskelige i, at så mange af de ca. 20 punkter på listen bliver udført denne vinter.
Biodiversitetsprojektet er færdiggjort, men fortsætter med nye tiltag, eksempelvis stenbunker til krybdyrene.

 1. Fastlæggelse af kommende møder

Mødekalender for 2022 er fastlagt:

 • Onsdag den 2. november kl. 19.00

Jane sagde at der kommer nyt medlem fra ladies til kommende møde.

 1. Information fra mødet og indstillinger til bestyrelsen

I medlemsmail ønskes orientering om bakken på hul 17(at man skal passe på løse sten) og at plastikholdere til tees på drivingrange er i restordre. Endvidere orienteres om de nye lokalregler.

Bestyrelsen forelægges forslag om at ændre teefarverne gul/rød til numre, hvilket også indebærer at der vil komme flere teenumre idet teestederne kombineres. (blanding af nuværende røde og gule)

 1. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Mødet afsluttedes kl. 21.00                                                                             JCS 30.8.2022

REFERAT, Baneudvalg onsdag den 4.5.2022 kl 19.00

Deltagere:

 • Jens Chr. Sørensen, bestyrelsen
 • Siggi Hlíðar, greenkeeper
 • Michael Grønkjær, mens section
 • Jørgen Jørgensen, banerepræsentant
 • Allan Nielsen, turneringsudvalg
 • Jane Rasmussen, ladies section
 • Laust Lynggaard, senior section
 • Carsten Klingenberg, træner/elite
 • Hasse Gordon, begynderudvalg

Afbud:

Bjørn Jensen, senior section (Laust deltog i stedet)

 1. Velkomst og dagsorden

Hasse blev budt velkommen som ny repræsentant for begynderudvalget og til Laust, som var der i stedet for Bjørn, der havde meldt afbud.

 1. Referat, opfølgning
  • Flere mål på drivingrange, eksempelvis tønder? Det er ikke lykkedes at skaffe tønder endnu
  • Gummitees på drivingrange? De er sat op, men afstanden vil blive justeret da de står for tæt på hinanden
  • Boldvasker på hul 13, damer? Der er sat ny boldvasker op.
  • Sigtepind på hul 3. Sigtepinden er sat op.
 1. Status fra greenkeeper på banens aktuelle tilstand
 • Banens tilstand generelt: tørken er meget hård ved banen og der skal gerne snart komme noget vand.
 • Lokalregel om oplæg: slettes ca. 14 dage efter topdressing er udført
 • Ukrudt på banen, fairways er blevet behandlet i foråret. Teesteder og greens må først blive behandlet til efteråret for ukrudt.
 • Eftersåning er udført, og det forløb rigtig godt og effektivt. Græsset er allerede spiret frem i rillerne, men der skal gerne snart komme noget regn, så de nye spirer ikke bliver brændt af.
 • Topdressing af fairways er i gang i denne uge og vil fortsætte i næste uge. Efter første gang bliver sandet måttet ned, og derefter får de en ekstra gang topdress. Det er i øvrigt alle områder, som blev eftersået, der også bliver topdresset.
 • Greens er topdresset og behandles med mangan mod mos. Det er årsagen til at nogle greens ser brune ud. De er altså ikke tørre, da greens og teesteder vandes hver nat.
 • Teested 5, færdiggøres inden for de nærmeste uger og planlægges åbnet i juni måned. Der lægges rullegræs på disse teesteder, og der laves en ny trappe
 • Forberedelse af vintergreens: For at skåne vore greens og gøre dem mere modstandsdygtige mod svampeangreb, planlægges vintergreens på alle huller på forni, så greens kan få pause de kommende to vintre. Vintergreens etableres hen over sommeren og etableres som ”rigtige” greens.
 • Der vil blive drænet på hul 13, hele vejen rundt om green. Den er fortsat meget våd. Derefter fyldes der jord og sås i den gamle bunker.
 • I områderne med nye træer vil der blive plantet større træer til efteråret. Indtil da vil områderne være at betragte som rough og altså ikke længere blå områder. Hensigten med områderne har været at forhindre man spiller den pågældende vej, og roughen vil give samme incitament. De af områderne hvor der er træer i, vil dog fortsat blive markeret som blå med en grøn pæl, som viser at der er spilforbud.
 • Siggi udtrykte stor tilfredshed med mandskabet, som er dygtige og arbejder godt.
 • Der er behov for nye maskiner, mest presserende er en traktor, en blæser og en opruller til de mobile vandingsanlæg. Ønsker behandles løbende i bestyrelsen.
 1. Forslag fremsendt til mødet

Der var ikke fremsendt forslag til mødet.

Lokalregel om slag mod sø, der ikke er synlig fra teested blev drøftet. Hasse drøfter det nærmere med DGU. Med de nye golfregler fra 2019 er lokalreglen måske ikke længere aktuel på de tre huller, hvor den p.t. gælder. Behandles igen på næste møde.

 1. Tilbagemeldinger fra baneudvalget

Den nuværende dropzone på hul 17 er ikke beskrevet i lokalreglerne. Den skal beskrives, og der sættes skilt op med ”dropzone”. Det blev foreslået, at man kunne anvende dametee som dropzone, hvilket Hasse undersøger ved DGU. Der hvor måtten er nu, er det vanskeligt at klippe. Hvis den ikke må være på dametee, etableres et klippet græsområde på 3*3 meter.

Det drøftedes, om der skal være en dropzone efter søen på hul 13. Der var enighed om, at dette ikke er relevant. Hvis man ikke kan slå over søen, så bør man i stedet overveje at spille fra rød tee.

Der foreslås indført en dropzone foran på hul 13 til venstre for green. Hvis man slår i det røde område til venstre, så er der i dag ikke nogen relevante dropmuligheder ud over den høje rough. Det vil sige, at man er tvunget til at spille fra forrige sted. Hasse undersøger, om DGU vil tillade dropzone, og om det vil have konsekvenser for banens rating.

Det blev nævnt, at der er løs grus på bakken lige før green 17, og at det kan være farligt. Det undersøges, hvilke muligheder for forbedring der kan være.

Vore greens er meget ujævne efter de kraftige svampeangreb hen over vinteren. Der gøres alt for at gøre dem bedre, men der vil gå måske 1½ måned før vi ser en bedring. De fortsat kolde nattemperaturer gør at græsset på greens ikke er kommet rigtig i vækst endnu. Der er mange golfklubber som i år kæmper med samme problem, og flere af dem er meget hårdere ramt end vi er i Birkemose. Der er ikke andet at gøre end at væbne sig med tålmodighed.

Der er herudover løbende kommet bemærkninger fra medlemmer. Disse håndteres løbende.

 1. Plan for banens udvikling

Liste over udestående projekter i Baneplanen er opdateret med aktuel status og prioritering af projekterne drøftedes. Lige nu er højeste prioritet at få gjort teested 5 færdigt.

Biodiversitetsprojektet er ved at være færdigt:

 • Insektvolden er færdig, såning sker i næste uge
 • Træer i området omkring insektvolden er blevet flyttet
 • Græs i området er skrællet af og kørt ned til hul 13
 • De to udsigtsplatforme er sat op
 • Naturskilte til stor og lille bane er sat op
 • Frø til såningen er købt hjem

Toilet og tordenskur ved tee 5 bygges i de kommende uger. Septiktank er gravet ned og de to bygninger er ved at blive gjort færdige.

 1. Fastlæggelse af kommende møder

Næste møder:

 • Onsdag den 24. august kl. 19.00
 • Onsdag den 2. november kl. 19.00
 1. Information fra mødet og indstillinger til bestyrelsen

I medlemsmail orientres om følgende punkter:

 • Fremtidig status for områderne med nye træer, som beskrevet under punkt 3.
 • Omtale af greens og udsigten til at de bedres.
 • Som følge af tørken forsøger vi at etablere nogle hold af frivillige, som kan flytte rundt på de to mobile vandingsanlæg. To mand hver morgen mellem 8 og 10 vil hjælpe greenkeeperne utroligt meget. Det er en nødløsning frem til der kommer noget regn.
 1. Eventuelt

Lokalreglerne er i dag ikke ens på hjemmeside og bag på scorekort. Det gøres identisk.

Mødet afsluttedes kl. 20.30.                                                                                      JCS 5.5.2022

REFERAT, Baneudvalg onsdag den 3.11.2021 kl 19.00

Deltagere:

 • Jens Chr. Sørensen, bestyrelsen
 • Siggi Hlíðar, greenkeeper
 • Michael Grønkjær, mens section
 • Jørgen Jørgensen, banerepræsentant
 • Bjørn Jensen, senior section

 

 • Afbud: Carsten Klingenberg, træner/elite/begynderudvalg
  Allan Nielsen, turneringsudvalg
  Jane Rasmussen, ladies section

 

 1. Velkomst og dagsorden

Michael Grønkjær blev budt velkommen som ny repræsentant for Mens Section

 1. Referat, opfølgning
  • Begynderudvalget har valgt at lade sig repræsentere af Carsten Klingenberg
  • Jernring på driving range er taget ned, jf. beslutning på sidste møde. Vi planlægger at sætte et antal tønder op som mål.
  • Der er sat nye gummitees op på lille bane, og de vil også blive sat op på drivingrange
  • Når Siggi er køreklar igen går han i gang med ny dametee på hul 5. Ibrugtagning af nyt teested vil ske næste sommer. Der skal eftersås på herretee, hvor græsset ellers kommer fint og i vinter skal sprinkler føres frem til teestedet. Det drøftedes om der skal etableres trappe op til teestedet; det vurderes.
  • Vertikalskæring og eftersåning af bulede områder mellem tee og fairways er ikke forløbet godt, idet græsset ikke har fået fat. Det kræver en våd periode efter at der er sået.
 1. Status fra greenkeeper på banens aktuelle tilstand
  • Banens tilstand er ok i betragtning af årstiden, hul 10, 11 og 18 åbnes igen. Det er igen muligt at klippe både fairways og semirough på forni; men bagni er for våd.
  • Greens på forni er proppet og topdresset
  • På green 5 er der en større skade, da en hydraulikslange på en af maskinerne sprang og lækkede olie. Det er nødvendigt at udskifte en større mængde jord og anlægge på ny, hvilket vil blive gjort når der er indført vintergreens
  • Vintergreen indføres i første omgang på hul 3 og 5. Senere på hul 2, hvis det bliver nødvendigt.
  • Lokalregel om oplæg er genindført: der må lægges op i hele det generelle område, som er hele banen med undtagelse af green, teested, bunkers og strafområder
  • Det har været nødvendigt at sprøjte greens og teesteder for ukrudt, hvilket vi ellers prøver at undgå
  • Der er ryddet langs del af søen på hul 10 og i slugten på hul 11. Den første del langs søen ryddes også.
  • Der er også ryddet for buske og træer på venstre side af green 13. Der drænes rundt om green og på sidste del af fairway. Det drøftedes om den gamle dropzone til venstre for green skal genindføres. Beslutning herom på næste møde.
  • Der er ryddet omkring teested 14, p-plads udvides, så man kan parkere på siden af teestedet
  • Bakken på højre side af green på hul 17 er ryddet for buske og træer, der er beskåret oppe ved søen og rosenbuske er fjernet. Træer til højre for stien beskæres.
  • Mandskabssituationen blev gennemgået.
  • På ønskesedlen over nye maskiner er mest akut en traktor, en blæser og en armklipper
 1. Forslag fremsendt til mødet og
 2. Tilbagemeldinger fra baneudvalget

Der er kommet ønske om at få boldfangere i hulkop på lille bane, ligesom på stor bane. De er bestilt sammen med nye hulkopper.

Sigtepinden på bakken på hul 3 er væk. Den er kørt i stykker, det blev besluttet at sætte en ny op.

Er der mulighed for at fjerne blade på hul 3? Vi har ikke materiel til at blæse dem væk eller samle dem op. Det er på ønskesedlen. I øjeblikket klippes hullet, hvilket hjælper på fairway, men det vil fortsat kunne være svært at finde sin bold i semiroughen. Der blæses blade på teestedet.

Er det muligt at fjerne dug fra greens om tirsdagen inden seniorklubben slår ud? Ja, greens vil blive svirpet for dug mellem 8 og 9.

Kan man klippe græsset under afspærringssnore eksempelvis hver anden gang? Ja, de nuværende snore er midlertidige, men vil blive hævet så maskinerne kan klippe under dem.

Der var forslag om flymoklipper til at klippe det våde område før bækken på hul 13. Det er nok ikke den rigtige løsning, men det gav anledning til en drøftelse af hvordan vådområdet kan afhjælpes. I første omgang graves et større område op for at se, om der er et kildevæld. Det kan også overvejes at lave en afvandingskanal langs stien.

Der blev spurgt til hvor de hvide pinde for enden fairway på hul 11 er blevet af? Der har aldrig været hvide pinde i det område, kun oppe omkring green. Omkring green har de været fjernet på det seneste, fordi DGU ønskede dette da de afholdt juniormesterskab. De vil blive sat op igen.

Spørgsmålet om klippelængde på højre side af hul 13 og venstre side af hul 18 blev taget op. Det kan være irriterende at bolden ruller ud selvom man slår et godt slag. Løsningen kan være at lade græsset gro længere, så bolden standses. Det får på den anden side andre til at klage over, at det bliver for svært at slå i det høje græs. Greenkeeper påpegede at græsset skal klippes i overensstemmelse med bane- og plejeplanen. Samtidig er det tidskrævende, hvis maskinerne skal omstilles til forskellige klippehøjder. Den nye zero-turn maskine løser dog dette, da klippehøjden på den nemt ændres. Greenkeeper vil således fremover sørger for at græsset er klippet i en passende højde, afhængig af vækst i græsset og eventuel tørkeperiode.

Der er herudover løbende kommet bemærkninger fra medlemmer. Disse håndteres løbende.

 1. Plan for banens udvikling

Liste over udestående projekter i Baneplanen er opdateret med aktuel status og prioritering hen over vinteren drøftedes. Der var enighed om at det i høj grad afhang af de frivilliges ønsker til opgaver.

Følgende opgaver udgår af projektlisten:

 • Jorden foran teested 1 rettes
 • Greenbunker på hul 13 flyttes ikke til bagerst til højre for green
 • Der etableres ikke ny trappe op til teested 14
 • Der etableres ikke ny s-bunker til højre for green på hul 17

Forskellige løsninger til at forhindre jord og vandskred ind over green 17 blev drøftet og løsningen overvejes.

Biodiversitetsprojektet skrider fremad:

 • Insektvolden er færdig, såning sker til foråret
 • Træer i området omkring insektvolden flyttes i vinter
 • Græs i området skrælles af i de kommende måneder
 • Der er købt to udsigtsplatforme
 • Naturskilte til stor og lille bane er i produktion og layout blev vist. Der var stor tilfredshed med skiltene

Der orienteredes om bestyrelsens overvejelser om en udvidelse af banen på marken oppe ved hul 15/16. Der er tale om indledende overvejelser, som kræver tilvejebringelse af det økonomiske grundlag.

 1. Fastlæggelse af kommende møder

Mødekalender for 2022 blev fastlagt:

 • Onsdag den 4. maj
 • Onsdag den 24. august
 • Onsdag den 2. november

Hvis de fraværende er forhindrede på nogen af datoerne, bedes de hurtigst muligt meddele dette.

 1. Information fra mødet og indstillinger til bestyrelsen

Ingen specielle informationer udover normal baneinfo og ingen indstillinger til bestyrelsen.

 1. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Mødet afsluttedes kl. 21.                                                                     JCS 4.11.2021

 

 

REFERAT, Baneudvalg onsdag den 25.8.2021

Deltagere:

 • Jens Chr. Sørensen, bestyrelsen
 • Siggi Hlíðar, greenkeeper
 • Carsten Klingenberg, træner/elite
 • Allan Nielsen, turneringsudvalg
 • Jørgen Jørgensen, banerepræsentant
 • Bjørn Jensen, senior section

 

Afbud: Michael Grønkjær, Jane Rasmussen

 1. Velkomst og dagsorden

Finn Madsen har meddelt, at han udtræder af baneudvalget, og at Michael Grønkjær fremover repræsenterer Mens Section. Da Jan Allan Madsen ikke længere er medlem af begynderudvalget, undersøges det hvem der fremover repræsenterer begynderudvalget.

 1. Referat, opfølgning
 • Der var enighed om, at den nuværende målcirkel på drivingrange ikke pynter. Derfor tages den ned, og i stedet etableres mål i form af yderligere flag samt tønder.
 • Der kommer nye gummitees på hele måtten på drivingrange, og samtidig fastgøres boldkasserne. Gummitees er den type, hvor man selv kan sætte tee i, så man selv bestemmer højden. Der kommer også nye gummitees på lille bane.
 • Lokalregel om oplæg er som aftalt slettet; men indføres igen til vinter

 

 1. Status fra greenkeeper på banens aktuelle tilstand
 • Banens tilstand generelt er blevet noget bedre den seneste tid
 • Der er kommet nyt sand i bunkers, og de er gjort rene for ukrudt og skåret på kanterne
 • Nyt teested 5 er desværre sat til i ukrudt. Planen er at teestedet færdiggøres i løbet af næste måned, så græsset kan nå at få fat i år
 • Der er megen ukrudt på banen og efter samråd med sprøjtekonsulent er det besluttet at sprøjte i september og igen til foråret
 • Stier skyller ustandseligt væk ved regnskyl. Der er søgt om penge i en pulje ved Kolding Kommune. Penge som i givet fald vil gå til asfaltering af de mest udsatte stier.
 • Der er vertikalskåret i bulede områder mellem tee og fairway på nogle huller. Der eftersås nu og topdresses
 • Der er ansøgt om fondspenge til nye måtter på lille bane
 • Et par stykker har meldt sig som nye frivillige(månedsholdet). Erik Sørensen koordinerer frem over deres opgaver
 • Michael sagde sit job op ved sommerstart. Ivan hjælper til og gør god nytte.
 • Der er købt ny efterløber, da den gamle roughklipper ikke kan mere. Vi undersøger mulighed for finansiering af ny zeroturn klipper til brug på skråningerne på hul 12, 13, 14 og 17, hvor de store maskiner skrider og ødelægger græsset.
 • Der er kommet nye skilte op på teesteder. Der er kommet mange positive tilkendegivelser. Nu sættes nye skilte til lille bane og naturskilte til stor bane i produktion.
 • De blå pæle ved bækken på hul 13 er erstattet af røde pæle, så der er ikke længere fridrop.
 • Flere har spurgt, om man må gå i områderne med de blå pæle med grøn top. Det må man gerne, blot man passer på træerne. Blå pæl med grøn top betyder det samme som de tidligere blå pæle med sort top. (DGU har bestemt at farverne ændres)

 

 1. Forslag fremsendt til mødet

Der er kommet forslag fra golfspiller om at sætte klokke op på hul 4, nede i hullet ved søen. Baneudvalget synes ikke dette er en god ide. Man ved som regel, hvem der går foran, og man kan se dem på bakken. Hvis man ikke tror der går nogen foran, så venter man heller ikke på en klokke.

Der er løbende kommet bemærkninger fra medlemmer. Disse håndteres løbende.

Forslag om hvide pæle fra hul 5 mod hul 6 og fra hul 15 mod hul 16 blev behandlet. Formålet er at øge sikkerheden, så spillerne ikke slår over på andet hul med vilje. Udvalget drøftede forslaget, og der var ikke på nuværende tidspunkt opbakning til at indføre dem. Det tages op igen til næste år, hvor det nye teested på hul 5 forhåbentlig har løst en del af problematikken.

 

 1. Tilbagemeldinger fra baneudvalget, meldinger fra medlemskredsen

Resultatet af medlemsundersøgelserne fra i år blev gennemgået og drøftet. Scores er vist nedenfor, hvor medianen er for de 89 goldklubber, der deltager i disse undersøgelser

 • Banen, samlet set score 73     median 76
 • Fairways er gode                       score 62      median 76
 • Bunkers er godt vedligeholdt                       score 63      median 76
 • Banen fremstår velholdt                       score 65      median 76
 • Greens er jævne, bolden ruller som den skal score 68      median 76
 • Teesteder er gode score 70      median 76
 • Rough har tilpas sværhedsgrad score 71      median 76
 • Hastighed på greens er tilpas                       score 75      median 78
 • Toiletforholdene på banen er gode                       score 77      median 76
 • Banen er varieret og spændende at spille                       score 82      median 85
 • Spillet glider godt og normalt ingen ventetid score 85      median 76
 • Klubben informerer godt ved banearbejde score 85      median 83

Scores er selvfølgelig meget afhængig af, hvornår undersøgelserne finder sted. Eksempelvis er bunkers renoveret umiddelbart efter spørgerunden, men scores er et godt værktøj til at prioritere, hvad der skal arbejdes med på banen. Alle enkelt kommentarer fra undersøgelsen blev ligeledes gennemgået.

I weekenden var der eliteturneringer på banen, og der er fra flere sider kommet positive kommentarer til banens stand, både til fairways, greens og bunkers.

Et medlem i baneudvalget har spurgt til, hvorfor der lå masser af græsafklip på fairways i fredags og lørdag, hvor der var mange gæster og turneringer for eliteholdene.  Det giver et dårligt billede af standen på vores bane. Siggi forklarede, at afklippet ikke kan undgås i denne tid, hvor der er morgendug. Alternativet er at greenkeeperne først kan begynde at slå græsset ved 10-tiden, men de begynder jo at arbejde kl. 6, for at kunne nå hele vejen rundt. I weekenden tog de på arbejde lørdag eftermiddag og klippede fairways igen for at få afklippet væk. Carsten Klingenberg nævnte, at han overhovedet ikke havde bemærket afklippet, og at det ikke havde været til gene.

 1. Plan for banens udvikling

Baneplanen er opdateret med aktuel status og fremdrift og prioritering drøftedes.
Vi satser på, at de resterende punkter kan gennemføres i vinter.
Derfor udarbejdes i vinter en ny baneplan med plan for udviklingen de kommende år.

DGUs banekonsulent har været på besøg og gennemgået banen. Konsulentens konklusioner og anbefalinger drøftedes. Blandt konklusionerne kan fremhæves:

 • Sammenlignet med det gennemsnitlige golfanlæg, som fylder 70 ha, så er Birkemose anlagt på et relativt lille areal på 45 ha. Det betyder, at mange greens og teesteder ligger helt ud til arealets afgrænsning og medfører, at de ligger skygget og med dårligt luftskifte
 • Det bakkede terræn og det lille areal giver mange blinde slag og sikkerhedsmæssige udfordringer
 • Når ønsket er at forbedre fairways så er topdressingen helt rigtig. Men helt godt bliver det aldrig, med mindre der etableres vanding af fairways. Bakkerne og forskellen i jordbund nødvendiggør vanding, for at græsset ikke skal gå ud i tørre perioder.
 • Konsulenten har givet en række anbefalinger til de enkelte huller med fjernelse af træer, ændret placering af bunkers osv.

Konsulentens anbefalinger medtages i vinterens arbejde med at lave en opdateret baneplan.

Der orienteredes om bestyrelsens indledende overvejelser om en udvidelse af banen. Det undersøges, om der kan skabes økonomi til at lave nye huller på marken ved siden af hul 16 til erstatning for nogle af de stejle huller på bagni. Disse vil i stedet kunne indgå i en ny intermediate bane.

Bestyrelsen har ligeledes igangsat en undersøgelse af, hvad det vil koste at etablere vanding på fairways.

 1. Fastlæggelse af kommende møder

Følgende dato i 2021 er tidligere aftalt: onsdag den 3. november kl 19.

 1. Information fra mødet og indstillinger til bestyrelsen

Ingen indstillinger til bestyrelsen, men det anbefales at betydningen af blå pæle med grøn top omtales i medlemsmail. Eventuelt kan undersøgelserne om nyt baneforløb også omtales.

 1. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

JCS 26.8.2021

REFERAT, Baneudvalg onsdag den 12.05.2021 (skriftligt møde)

Deltagere:

 • Jens Chr. Sørensen, bestyrelsen
 • Siggi Hlíðar, greenkeeper
 • Carsten Klingenberg, træner/elite
 • Finn Madsen, mens section
 • Jan Allan Madsen, begynderudvalg
 • Allan Nielsen, turneringsudvalg
 • Jane Rasmussen, ladies section
 • Jørgen Jørgensen, banerepræsentant
 • Bjørn Jensen, senior section

 

Afbud: Ingen

 1. Velkomst og dagsorden

På grund af COVID-situationen blev mødet denne gang gennemført som et skriftligt møde, hvor materialet blev sendt til deltagerne, der derefter kommenterede materialet skriftligt.

 1. Referat, opfølgning

Generelt: Mål på drivingrange er sat op (der kommer et mere i juni måned)

 1. Status fra greenkeeper på banens aktuelle tilstand

Fra banen:

 • fairways er blevet vertikalskåret
 • fairways er blevet topdresset med ca. 500 ton sand. Den lånte topdresser har fungeret rigtig fint.
 • græsset på det nye herretee 5 er kommet fint op. Dametee færdiggøres snarest.
 • sygdom i greens er stort set væk. Dog stadig problem på puttinggreen, som prikkes og topdresses i næste uge.
 • I øjeblikket bliver fairways tromlet for at gøre dem endnu mere jævne.

Vi håber at kunne se et godt resultat på fairways i løbet af nogle måneder, men realistisk set må vi forvente, at det kræver flere omgange før det bliver rigtig godt.

Regnen i forrige uge var ved at være tiltrængt; til gengæld er der nu kommet så meget, at det besværliggør klipning m.v. Aktuelt kan dametee på hul 13 ikke klippes på grund af vand, men det forsøges at få det klippet. Det har generet været svært at klippe banen i denne uge.

 1. Forslag fremsendt til/på mødet

Vi har fortsat lokalregel om oplæg på fairways og kortere klippede arealer. Det var foreslået, at Siggi og Jens får lov til at slette reglen når fairways er lidt bedre. Forventeligt i starten af juni måned. Der har ikke været indvendinger imod dette.

Der er forslag om at sætte hvide pæle op:

 • fra hul 5 over mod hul 6 (ikke modsatte vej) for at forhindre man med vilje spiller den vej. Det nye teested hjælper en del mod dette, men vil ikke forhindre det helt
 • fra hul 15 over mod hul 16 (ikke modsatte vej) for at forhindre at man med vilje spiller den vej

Forslaget drøftes på mødet i august måned.

 1. Tilbagemeldinger fra baneudvalget, meldinger fra medlemskredsen

Modtagne kommentarer:

 • Greens er ikke specielt gode lige nu, men det bliver forhåbentlig bedre når der kommer lidt mere vækst i græsset og der ikke er så meget vand. I forbindelse med divisionskampene sidste weekend blev greens dog fremhævet som bedre end 2 andre klubber i nærheden (ikke Kolding)
 • Sandet på fairways har gavnet rigtig fint, der er ingen tvivl om at der er mere jævne end før, og man får et væsentligt bedre træf på bolden

Modtagne forslag/spørgsmål: (svar i parentes)

 • Kan græsset på bagsiden af green 7 klippes lidt højere, så bolden ikke så let triller af? (der er 1 runde på bagsiden, der er klippet samme højde som forgreens. Dette vurderes som hensigtsmæssigt og giver banen en passende sværhedsgrad)
 • Har tidligere haft forslag om taskforce der skulle gå stier igennem efter regnskyl. Hvor lang tid går der denne gang? (stier er repareret efter weekendens regnskyl, men der er kommet et nyt i ugens løb. Siggi koordinerer reparation med Ove, og vi overvejer hvad der kan laves for at undgå stenmelen skyller bort)
 • Foran eksempelvis hul 6,8 og 9 er der mange steder, hvor der er bare græstotter med bar jord omkring. Ville det ikke have hjulpet at vertikalskære disse steder? (det er planlagt, at disse steder vertikalskæres, der spredes sand og eftersås i begyndelsen af juni måned, når greenkeeperne er tilbage på fuld bemanding.)
 • Det forsøg, der bliver gjort nede ved green 2 og tee 3 med indhegningen, har jeg svært ved at se hvad ender op med? (der er hegnet ind for at skåne græsset, i starten af juni vertikalskæres der, kommes sand på og eftersås jf. foregående punkt)
 • På skråningen nede bag ved hul 17 er det meget langhåret, mener det ville fremme spillet hvis det blev slået i en lavere højde, og lettere at finde bolden (på grund af den megen vand har det været vanskeligt at klippe, ligesom dametee 13 ved siden af heller ikke har været mulig at klippe. Skråningen bag green bliver håndslået nu på mandag)
 • Man ser meget ukrudt på banen i denne uge, har vi ikke gift vi kan sprøjte, alle taler om at der er meget ukrudt (det er rigtigt, at der har været mange synlige mælkebøtter i begyndelsen af denne uge, hvilket til dels skyldes at den megen nedbør ikke gjorde muligt at klippe mange steder. Man kan godt sprøjte mod mælkebøtterne, men af flere grunde gør vi ikke dette. For det første forsøger vi at minimere brugen af gift på banen og for det andet koster det 10-15.000 kr. at sprøjte bare de mest angrebne områder. Derfor holder vi i stedet mælkebøtterne nede ved hyppig klipning, hvilket så ikke var muligt i denne uge. Det er trods alt kun få uger, så er de væk igen.)
 • I disse tider, hvor det er så vådt er det vigtigt at vore huller bliver flyttet ofte eller i hvert fald nogle af dem, hvor man virkelig kan se sliddet rundt om hullet især på de lidt vådere greens. Er de ikke flyttet denne uge, nu onsdag? (Hullerne flyttes 3 gange om ugen i juni, juli og august (mandag, onsdag og fredag) og 2 gange om ugen resten af året (mandag og torsdag). Det er rigtigt at de ikke blev flyttet mandag i denne uge som normalt. Det skyldes, at de af hensyn til divisionsmatcherne i weekenden blev flyttet allerede søndag)
 1. Plan for banens udvikling

Til mødet var udsendt opdateret baneplan, hvor de gennemførte projekter er markeret og nye projekter tilføjet med rødt.

De gennemførte punkter siden sidst:

 • Hul 1: ny trappe til erstatning af den gamle er sat op (og gelænder på trappe hul 13)
 • Hul 2:  træer og grene er fældet i hegnet ned langs venstre side
 • Hul 2: ny klokke er klar til at blive sat op, så man ved når spillere har forladt green 2
 • Hul 3: træer bag green er beskåret
 • Hul 3: klokke er flyttet tættere på dametee
 • Hul 4: træer er beskåret i venstre side, nede ved søen
 • Hul 5: flytning af jord fra dogleg i højre side
 • Hul 5: reparation af kørespor i semirough, hele højre side
 • Hul 5: dræning foran green ud i lille sø
 • Hul 6: bule foran teested er fjernet
 • Hul 6: dræning på bakken
 • Hul 7: advarselsskilt ved vej mod hul nr. 8 (og fra hul 1 mod hul 2)
 • Generelt: Skur til handicapkøretøjer er etableret
 • Generelt: træbeklædning samt stern på greenkeepergård er skiftet
 • Generelt: skurvogn bag greenkeepergård er fjernet
 • Generelt: Mål på drivingrange er sat op (der kommer et mere i juni måned)

Punkter som er i gang:

 • pæle er skaffet hjem, så rækværk kan etableres ned mod buggies og langs stier
 • der er sat jernbeslag i jorden, så nyt boldfang langs søen på drivingrange kan sættes op
 • nye baneskilte er sat i produktion
 • projektør til drivingrange er købt hjem og klar til at blive sat op
 • greenkeeper går i gang med at etablere lille vold langs hul 5 og hul 15 (godt 100 meter på hver)

Som tidligere nævnt kommer DGUS banekonsulent Thomas Jepsen sidst i maj på besøg for en gennemgang af banen. Thomas er banearkitekt, og han udarbejder efterfølgende en rapport med observationer og forslag til ændringer.

Skovplantningen er jo gennemført. Træerne skyder fint igen, men det bliver nødvendigt at hegne dem ind, da dyrene fortsat går i dem.

 1. Fastlæggelse af kommende møder

Følgende datoer i 2021 er fastlagt:

 • Onsdag den 25. august
 • Onsdag den 3. november
 1. Information fra mødet og indstillinger til bestyrelsen

Der vil løbende blive orienteret om projekterne på banen når de færdiggøres.

Derudover vil der løbende blive informeret om arbejde på banen.

 1. Eventuelt

Bjørn foreslog, at reglen om 2 strafslag ved out of bounds indføres, specielt af hensyn til gæstespillere. Forslaget er tidligere behandlet, hvor baneudvalget valgte ikke at indføre reglen.

 

JCS 14.5.2021

 

 

 

REFERAT, Baneudvalg onsdag den 24.02.2021 (skriftligt møde)

Deltagere:

 • Jens Chr. Sørensen, bestyrelsen
 • Siggi Hlíðar, greenkeeper
 • Carsten Klingenberg, træner/elite
 • Finn Madsen, mens section
 • Jan Allan Madsen, begynderudvalg
 • Allan Nielsen, turneringsudvalg
 • Jane Rasmussen, ladies section
 • Jørgen Jørgensen, banerepræsentant
 • Bjørn Jensen, senior sectionAfbud: Ingen
 1. Velkomst og dagsordenPå grund af COVID-situationen blev mødet denne gang gennemført som et skriftligt møde, hvor materialet blev sendt til deltagerne, der derefter kommenterede materialet skriftligt.
 2. Referat, opfølgning

– Indspilsfaciliteter og mål på driving range. Status er at mål er blevet lavet og modtaget. De står i greenkeepergården og vil snarest blive sat op på drivingrange.

3. Status fra greenkeeper på banens aktuelle tilstand

Fra banen:

 • –  Stor bane har været lukket en kort periode efter megen sne og hård frost.
 • –  Der er svamp i flere greens, men der er blevet behandlet og der fyldes sand på så deskulle komme sig hurtigt.
 • –  Nyt teested 5, færdiggøres i næstkommende uge
 • –  Samme uge planlægges træbeskæring
 • –  Vertikalskæring og topdressing af fairways er planlagt til april måned. Der er indgåetaftale om 500 tons sand.
 1. Forslag fremsendt til/på mødetBjørn foreslår, at der på hul 16 bliver lavet rough mellem gul og rød tee for på den måde at lave lidt flere udfordringer. Forslaget overvejes, måske kan der laves blomstermark i forbindelse med biodiversitets-projektet.
 2. Tilbagemeldinger fra baneudvalget, meldinger fra medlemskredsenIngen bemærkninger.
 3. Plan for banens udviklingTil mødet var udsendt opdateret baneplan, hvor de gennemførte projekter er markeret og nye projekter tilføjet med rødt.

Tilføjelserne omfatter:

 • Hul 1: ny trappe til erstatning af den gamle
 • Hul 2: ny klokke sættes op før tee 3, så man ved når spillere har forladt green 2
 • Hul 14: ny trappe etableres op til teested
 • Generelt: stern, spotlys drivingrange, skur handicapkøretøjer, fjerne skurvogn og etablereny overdækning, etablere nyt boldfang på drivingrange, nye baneskilte og naturskilt

   

Plantningen af træer er gennemført sidst på året med hjælp fra børnene fra Eltang. Harerne har været lidt hårde ved planterne, vi må se til foråret hvor mange af dem der klarer det.

Vi har fået midler fra to fonde til beplantningsplanen, specifikt omkring biodiversitet, og vi er er derfor ved at forberede yderligere tiltag omkring naturskilte, insektvolde, blomstermarker m.v. Projektet omfatter som tidligere nævnt samarbejde med skoleklasser om udformning af tekster m.v.

Med hensyn til naturskiltene, så har vi i øjeblikket et udbud kørende. Det omfatter både nye naturskilte, men også nye skilte til teesteder på lille og stor bane.

Vi er ved at have gennemført mange at punkterne i den nuværende baneplan, og det er derfor hensigten, at vi i efteråret laver en ny plan for udvikling af banen.

Til inspiration for dette arbejde er det aftalt med DGUS banearkitekt, at han kommer og besøger os i maj for en gennemgang af banen. Banearkitekten udarbejder efterfølgende en rapport med observationer og forslag til ændringer.

 1. Fastlæggelse af kommende møderFølgende datoer i 2021 er fastlagt:
  • –  Onsdag den 12. maj
  • –  Onsdag den 25. august
  • –  Onsdag den 3. november
 2. Information fra mødet og indstillinger til bestyrelsenDer vil løbende blive orienteret om projekterne på banen når de færdiggøres.

9. Eventuelt

Preben Bagger har foreslået en præcisering af lokalreglerne, så det fremgår på hvilke huller reglen om ”Slag mod sø” kan anvendes. Vi tilføjer i en parentes efter overskriften at den ”Gælder på hul 4,11 og 15”. Endvidere rettes ordet ”straffeslag” til ”strafslag” under afsnittet ”Overtrædelse af disse lokalregler”.

JCS 1.3.2021

REFERAT, Baneudvalg onsdag den 28.10.2020 kl 19.00

Deltagere:

 • Jens Chr. Sørensen, bestyrelsen
 • Siggi Hlíðar, greenkeeper
 • Carsten Klingenberg, træner/elite
 • Finn Madsen, mens section
 • Jan Allan Madsen, begynderudvalg
 • Allan Nielsen, turneringsudvalg
 • Jane Rasmussen, ladies section
 • Jørgen Jørgensen, banerepræsentant
 • Bjørn Jensen, senior section

 

Afbud: Ingen

 1. Velkomst og dagsorden

Der blev budt velkommen og dagsordenen blev godkendt.

 1. Referat, opfølgning
 • Gummitees på drivingrange. Det aftaltes, at der sættes gummitees på samtlige pladser, da der fortsat er mange kommentarer om drivingrange og tees. Andre løsniner har været undersøgt, men ingen af dem duer rigtigt.
 • Indspilsfaciliteter og mål på driving range. Status er at mål er under udarbejdelse.
 • God opførsel på banen, er det blevet bedre? Ja, der er en vis forbedring at spore, men det kniber stadig med at rette nedslagsmærker på greens. Endvidere går mange mellem bunkers og greens, eksempelvis på hul 6. Der sættes skilte op for at minde spillerne om, at man ikke går med vogne disse steder.
 1. Status fra greenkeeper på banens aktuelle tilstand

Siggi orienterede om følgende punkter:

 • Banens tilstand generelt
 • Der er fyldt sand i bunkers. Hul 11 mangler dog. Det drøftedes om vi skal skifte sand-type.
 • Nyt teested 5, færdiggøres om 14 dage
 • Vertikalskæring og topdressing af fairways,
 • Rørprojekt er ført over banen hen over hul 9 og hul 1,
 • Vintergreens er forberedt på hul 2, 3 og 5. Tages i brug den 16. november. Hullerne bliver lidt større end normalt.
 • Hul 12 – 17 lukkes for spil fra den 2. november, da der fortsat er udsigt til megen regn i den kommende tid
 • Der er ved at blive lavet en udvidelse af putting-green, så der bliver flere højdeniveauer.
 1. Forslag fremsendt til mødet

Der er ikke fremsendt forslag til mødet; men der er løbende kommet bemærkninger fra medlemmer.

Nogle af spørgsmålene den sidste tid har gået på hvorfor fairways er så langhårede. Dette skyldes, at den megen nedbør gør, at de bliver ødelagt af maskinerne, hvis de bliver klippet. Derfor stoppes klipning af fairways, når det er så vådt (i modsætning til rough’en, som det fortsat er muligt at klippe). Greenkeeperne har i dag forsøgt at klippe hul 10, men maskinerne skøjter rundt og ødelægger banen.

Forslaget om klokke efter green 2 bliver lavet i løbet af vinteren, så den er klar når green 2 åbnes igen.

 1. Tilbagemeldinger fra baneudvalget, meldinger fra medlemskredsen

Det drøftedes om vi kan få nogle kraftigere flagstænger og bedre kvalitet af hulkopper. I øjeblikket hælder en del af flagene. Samtidig vil det være gavnligt med forskellige farver på flag, så man på afstand kan se om hullet står fremme, midt i eller bagerst på green.

Der har været enkelte kommentarer om at enkelte af hullerne står på små forhøjninger. Det burde ikke ske, da der er plade omkring når hullet laves.

Under dette punkt blev resultatet af efterårets medlemsundersøgelse.

78 medlemmer har svaret og banen scorer 74 point, hvilket er 3 under den nationale benchmark:

 • Fairways er gode (score 60)
 • Bunkers er godt vedligeholdt (score 64)
 • Greens er jævne og bolden ruller som den skal (score 69)
 • Banen fremstår velholdt (score 69)
 • Teesteder er gode (score 71)
 • Toiletforholdene på banen er gode (score 72)
 • Hastigheden på greens er gode (score 76)
 • Rough har tilpas sværhedsgrad (score 79)
 • Banen er generelt varieret og spændende at spille (score 83)
 • Spillet glider normalt godt og begrænset ventetid (score 85)
 • Klubben informerer godt, hvis der laves arbejde på banen (score 86)

Herudover er der mange positive kommentarer, medlemmerne finder banen varieret og spændende.

 1. Plan for banens udvikling

Efterårets større projekter blev drøftet, herunder:

 • Vertikalskæring og topdressing af fairways
 • Gennemførsel af beplantningsplanen (planter træer i november)
 • Beskæring af træer rundt langs banen
 • Færdiggørelse af teested 5
 1. Fastlæggelse af kommende møder

Følgende datoer i 2021 blev fastlagt:

 • Onsdag den 24. februar
 • Onsdag den 12. maj
 • Onsdag den 25. august
 • Onsdag den 3. november
 1. Information fra mødet og indstillinger til bestyrelsen

Det aftaltes, at medlemskredsen orienteres om følgende tre punkter:

 • Klipning af græs på fairways indstilles, når det er så vådt som nu. Det sker for at skåne banen, da maskinerne ellers laver for dybe spor.
 • Hul 12-17 lukkes for spil fra på mandag den 2. november, da de er for våde
 • Vintergreens på hul 2,3 og 5 tages i brug fra på mandag den 16. november. Det sker for at skåne de tre greens, som ikke får megen sol. For hul 3 og 5 er det også spillernes sikkerhed, da bakkerne ned mod greens her bliver meget glatte. I udmeldingen skrives afstand fra vintergreen til normal green, så spillere med GPS kan korrigere for denne afstand.

Med disse ændringer vil der ikke længere kun handicapreguleres.

 1. Eventuelt

Der var intet at bemærke

Mødet afsluttedes kl. 20.00                                                                                       JCS 28.10.2020

 

 

REFERAT, Baneudvalg onsdag den 26.8.2020 kl. 19.00

Deltagere:

 • Jens Chr. Sørensen, bestyrelsen
 • Siggi Hlíðar, greenkeeper
 • Carsten Klingenberg, træner/elite
 • Finn Madsen, mens section
 • Jan Allan Madsen, begynderudvalg
 • Allan Nielsen, turneringsudvalg
 • Jane Rasmussen, ladies section
 • Jørgen Jørgensen, banerepræsentant
 • Bjørn Jensen, senior section

 

Afbud: Ingen

 1. Velkomst og dagsorden

Der blev budt velkommen og dagsordenen blev godkendt.

 1. Referat, opfølgning

Følgende punkter blev der fulgt op på:

 • Dræning på bakken hul 18, er gennemført
 • Vand foran dametee på hul 13, er løst
 • Gummitees på drivingrange, stadig et problem (se senere)
 • Eventuel vold langs stien på hul 13. Ændret klipning har løst problemet
 • Ny baneguide er færdig. Mindre rettelser i næste udgave.
 • Indspilsfaciliteter og mål på driving range: arbejdes der fortsat med, men der er kommet nye flagstænger på drivingrange.
 • Midlertidig lokalregel med oplæg er indført grundet tørke og huller efter fugle.
 • Teested 13 er åbnet. Fungerer tilfredsstillende.
 1. Status fra greenkeeper på banens aktuelle tilstand

Siggi fortalte om banens generelle tilstand. Der er kommet nyt sand i flere bunkers og flere bunkers fyldes op.

Nyt teested 5 færdiggøres nu, idet jorden flyttes inden for 14 dage med en stor gummiged. Det forventes at finplanering og såning derefter kan ske, således at teestedet vil kunne tages i brug sidst i første halvdel af 2021. Det udformes i to højdeniveauer med henholdsvis et dame- og et herre teested.

Det er positivt, at flere medlemmer har meldt sig som frivillige til arbejde på banen. Der holdes snart et møde med fordeling af arbejdsopgaver blandt de nye. En af arbejdsopgaverne kan måske være opfyldning af stier efter kraftigt regnvejr og fejning af asfaltstier.

Rørprojekt med varme udføres i september. Skal krydse hul 9 og hul 1, hvilket kortvarigt kan give nogle gener.

På lille bane har vi fået svamp i de fleste greens, og der er også angreb på hul 4, 16 og 17 på stor bane. Svampebehandling er i gang.

På hul 13 er der et stoppet dræn på venstre side, bagerst ved green hvilket medfører et vådt område. Drænet repareres til vinter når der alligevel skal drænes yderligere omkring greenen i forbindelse med at der etableres ny bunker.

Der blev spurgt til hvorfor der egentlig er etableret et tredje teested på hul 7. Det skyldes dels at man ikke har kunnet benytte den bagerste del af teestedet, da man ikke kunne se green herfra. Men det skyldes også en længere sigtet plan om at vi skal overgå til nummererede teesteder i stedet for gul og rød tee. Således planlægges tre teesteder på de fleste huller.

Det drøftedes om og hvordan vi kan komme af med de bare pletter, som eksempelvis er på hul 1. På dette hul eftersås i forbindelse med at varmerøret skal krydse hullet, men tilsvarende gør sig gældende på andre huller. Fræsning og ny såning overvejes.

Mulighed for opsamling af bolde på drivingrange mod søen drøftedes. Eventuelt i form af et net og en rende. Der arbejdes på at skaffe nye bolde til drivingrange.

Tee-markeringer har enkelte gange været placeret så langt bagud, at man ikke kan gå 2 køllelængder tilbage. Det er en fejl, og det aftaltes at medlemmer af baneudvalget må rette dette, hvis man ser det. Herudover er det kun greenkeeperne, der må ændre på markeringer.

Der var opbakning til ændret klipning af fairways, eksempelvis på bakken ned mod green 3.

 1. Forslag fremsendt til mødet

Der er ikke fremsendt forslag til mødet; men der er løbende kommet bemærkninger fra medlemmer. Disse håndteres løbende. Et medlem har spurgt om mulighed for bænk ved hul 7, da der ofte er ventetid på dette teested. Muligheden overvejes. 

 1. Tilbagemeldinger fra baneudvalget, meldinger fra medlemskredsen

Under dette punkt blev resultatet af den netop gennemførte medlemsundersøgelse gennemgået. Overordnet er resultatet meget positivt; men der er selvfølgelig punkter, der skal følges op på.

Omkring banen er to områder, der ikke scorer så højt. Henholdsvis fairways og bunkers. Bunkers burde ikke være et generelt problem, men svarene afspejler, at der er spurgt umiddelbart før bunkers bliver fyldt op.

Fairways er fortsat vores største problem, hvilket til dels skyldes jordbundsforholdene. Der arbejdes fortsat på at vertikalskære og topdresse fairways i løbet af efteråret, når vi får mulighed for at få tilkørt sand.

Der var følgende specifikke kommentarer fra enkeltmedlemmer i undersøgelsen:

 • Rangen, måtten, flere huller til faste tees. Afskærmning mellem personerne. (der sættes flere gummitees op)
 • Rangen, ønsker at slå fra græs. Boldbakker.
 • Bunkere, mere sand. (opfyldes)
 • Parkeringspladsen kan være pænere, undgå huller. (huller er fyldt op og der fejes jævnligt)
 • Ændre hul 13 til et par 3 hul til vinter, evt. bare på 100 meter. (Vil være delvis lukket i vinter grundet etablering af ny bunker)
 • Herrer spiller fra rød tee om vinteren. (synes baneudvalget ikke er en god ide)
 • Rough klippes mere ned overalt. (synes baneudvalget ikke er en god ide. Roughen er i rigtig fin stand. Åben i bunden, så man kan finde bolden og høj så man straffes for at slå derud, hvilket jo er meningen)
 • Bedre stand på 9 huls banen. (der arbejdes løbende med forbedringer. Udvalgets vurdering er, at det er lang tid siden banen har stået så flot som nu, hvis vi ser bort fra det aktuelle svampeangreb)
 • Bedre fairways (det arbejder vi på, da det er et problem på banen)

Efterfølgende havde vi en diskussion om god opførsel på banen. Flere har oplevet at vores egne medlemmer ikke altid har god pli på banen. Det kan være alt fra ikke at rette nedslagsmærker på green til at køre buggy ind på områder, hvor det er skiltet at man ikke må.

Nødvendigheden af en egentlig banekontrol blev diskuteret, men det aftaltes i første omgang at tage emnet op i kommende onsdagsmail. (se under punkt 8 nedenfor, hvor flere eksempler er nævnt)

 1. Plan for banens udvikling

Baneplanen er opdateret med aktuel status. Fremdrift og prioritering drøftedes.

Udkast til beplantningsplan er udarbejdet. Planen er udarbejdet med input fra Svend Bichel, som også har udvalgt de træarter, der plantes.

Planen indebærer plantning af 250-300 nye træer i løbet af i år. Formål, placering, arter med videre kan ses i beplantningsplanen.

Efter plantning vil næste fase være et yderligere arbejde med at forbedre biodiversiteten. Det kan eksempelvis være i form af blomstermarker, bistader, infoskilte om landskabet og fuglelivet. Der arbejdes på en detaljeret plan for dette i samarbejde med en universitetsstuderende, som skriver hovedopgave om dette.

 1. Fastlæggelse af kommende møder

Følgende dato i 2020 er tidligere aftalt: onsdag den 28 oktober kl 19.

 1. Information fra mødet og indstillinger til bestyrelsen

I onsdagsmail bør gravearbejdet på hul 9 og hul 1 omtales.

I onsdagsmail tages emnet god opførsel på banen op.

På følgende områder bør der strammes op:

 • Husk at fjerne nedlagsmærker på greens
 • Husk at lægge turf på plads
 • Husk at samle tees op og placere i teebokse
 • Husk at efterfylde turfhuller på teesteder med sand fra boksene
 • Lad være med at ”ræse” rundt på banen i buggies
 • Kør ikke tæt på greens med trolleys og buggies
 • Kør ikke mellem greens og bunkers
 • Lad ikke affald ligge på banen
 • Slå ikke bolde fra drivingrange op på hul 18 og ned på green 10, hvilket flere gør bevidst. Det er farligt!

Det forventes ikke at bestyrelsen som sådan skal godkende beplantningsplanen, da den ligger inden for rammerne af den tidligere vedtagne baneplan.

 1. Eventuelt

Intet at bemærke.

Mødet afsluttedes kl. 20.45.                                                                                      JCS 27.8.2020

REFERAT, baneudvalg onsdag den 26.2.2020 kl 19.00

Deltagere:

 • Jens Chr. Sørensen, bestyrelsen
 • Siggi Hlíðar, greenkeeper
 • Carsten Klingenberg, træner/elite
 • Finn Madsen, mens section
 • Jan Allan Madsen, begynderudvalg
 • Allan Nielsen, turneringsudvalg

 

 • Afbud:; Jane Rasmussen, ladies section; Jørgen Jørgensen, banerepræsentant og Bjørn Jensen, senior section

 

 1. Velkomst og dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

 1. Referat, opfølgning

Eneste opfølgningspunkt fra sidste referat er gennemgang af lokalregler, som udskydes til næste møde.

 1. Status fra greenkeeper på banens aktuelle tilstand

Siggi redegjorde for banens aktuelle tilstand og lukningen af banen. Den megen nedbør har medført at jorden er mættet af vand og der vil derfor gå noget tid endnu inden banen kan åbnes for spil. Det kræver en periode på 10-12 dage uden nedbør og med blæst, så realistisk set kommer vi hen sidst i marts måned, da der også i den kommende periode er udsigt til megen nedbør. Nyt teested på hul 13 skal være helt tørt, før vi tager det i brug, da brug ellers vil skade det nye græs.

Greens er blevet behandlet og ser ud til at komme sig pænt, da svampen er på retur og nyt græs er begyndt at spire frem.

Stormen har medført, at der er væltet en del store træer ind over banen, men der er stort set ved at være ryddet op efter det.

På den lille bane er kanterne på bunkere blevet skåret, så bunkerne her er ved at være klar til ny sæson.

Siggi og Jens har deltaget i DGU seminar om banepleje med speciel vægt på miljøforhold. Det gav megen god information om de nye regler på området. Der er efterfølgende skiltet/indrettet kemikalierum i greenkeepergården, hvor der lige mangler at blive sat bakker ind på hylderne og kemikalierne gennemgås for at tjekke om nogen af dem er på listen, som udgår pr. 1. april. Der var også god erfaringsudveksling med andre greenkeepere omkring erfaringer med forskellige kemikalier, med skadedyr, fuglekasser m.v.

 1. Forslag fremsendt til mødet:

Der var ikke fremsendt forslag til mødet.

 1. Tilbagemeldinger fra baneudvalget, meldinger fra medlemskredsen

Tilbagemeldingerne blev taget under næste punkt.

 1. Plan for banens udvikling, opfølgning

Planen er efter sidste møde godkendt i bestyrelsen og der arbejdes på at gennemføre så mange af punkterne som muligt i indeværende sæson.

Baneplanen blev gennemgået og drøftet med status for de enkelte huller. Hovedpunkterne er:

 • Alle søer på nær hul 11 er oprenset
 • Der er blevet fældet nogle træer, men der mangler fortsat en del
 • Fairways er flyttet på hul 2 og 4
 • ”græsbunker” bag green på hul 3 er etableret
 • Der er drænet på hul 4, 13 15 og 17. Mangler fortsat dræn på fairway hul 13 og foran green 18, men banen er for våd i øjeblikket til at etablere det
 • Der er kørt jord op på nyt teested hul 5
 • Der er etableret kørevej fra tee 2, op om teested 7 og hen bag green 4/6. Den bliver forlænget hen til deponipladsen bag om nyt teested 5. Vejen er belagt med grus og vil få et lag stenmel ovenpå.
 • Jorden fra etablering af kørevejen er lagt op bagerst på tee 7, som forberedelse til forhøjelse af den bagerste del af teestedet
 • Venstre greenbunker på hul 9 er reeetableret, så dræn løber under bunkeren og ikke ud i den
 • Vi drøftede stien/grus bag green 13 og besluttede at forbedre området. Bunkeren på hul 13 er p.t. ikke god, da vandet fra skråningen strømmer gennem bunkerne og fjerner sandet. Det viser, at det på sigt vil være godt at få flyttet bunkeren, jf. baneplanen

 

Vi forsøger p.t. at finde en vertikalskærer, så det bliver muligt at forbedre fairways og få kørt sand på.

Det aftaltes at igangsætte udarbejdelse af den detaljerede beplantningsplan, idet vi rådfører os med DGUs konsulenter. Flere andre baner har lavet fine planer, som har kunnet ses på golf.dk eller på banernes egne hjemmesider. Vi drøftede mulighed for sponsorering. Flere klubber har fået tilskud fra DGUs miljøpulje eller lavet andre sponsortiltag. Allan nævnte at han via familien havde mulighed for at skaffe bøg.

Vi besluttede at lægge en plejeplan på hjemmesiden, da det er god information til medlemmer og gæster om hvad der sker hvornår på banen. Siggi og Jens udformer plejeplanen.

Der følges op på baneplanen igen på næste møde.

 1. Fastlæggelse af kommende møder

Følgende datoer i 2020 blev aftalt: den 13. maj, den 26. august og den 28 oktober. Alle dage er onsdag kl 19, som tidligere aftalt.

 1. Information fra mødet og indstillinger til bestyrelsen

Ingen specifikke punkter til information, men løbende information i onsdagsmail.

 1. Eventuelt

Intet under eventuelt.

 

Mødet blev afsluttet kl. 20.00                                                             JCS 27.02.2020

REFERAT, baneudvalg onsdag den 13.5.2020 kl 19.00

Deltagere:

 • Jens Chr. Sørensen, bestyrelsen
 • Siggi Hlíðar, greenkeeper
 • Carsten Klingenberg, træner/elite
 • Finn Madsen, mens section
 • Jan Allan Madsen, begynderudvalg
 • Allan Nielsen, turneringsudvalg
 • Jane Rasmussen, ladies section
 • Jørgen Jørgensen, banerepræsentant
 • Bjørn Jensen, senior section

Afbud: Ingen

 1. Velkomst og dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

 1. Referat, opfølgning

Der var ikke udestående opfølgningspunkter fra sidste referat ud over dem der er på dagsordenen.

 1. Status fra greenkeeper på banens aktuelle tilstand

Siggi redegjorde for banens aktuelle tilstand, som jo har været præget af først megen regn og derefter en længere tørkeperiode. Med det vand vi har brugt på det seneste, så er vandstanden i søen faldet med 40 cm i forhold til da den var på det højeste.

Der er p.t. megen vand på bakken foran hul 18, men det er ved at blive drænet. Tisvarende er der megen vand foran dametee på hul 13, hvor det er ved at blive undersøgt, hvad der er galt.

Det blev nævnt, at sprinkler på det nye teested 7 bør hæves, hvilket Siggi er opmærksom på.

Bunkers bliver nu vedligeholdt af en frivillig, hvilket er en kæmpe hjælp for greenkeeperne.

Sandet i bunkerne er nogle steder meget hårdt. Det kræver en manuel løsning i en vis dybde; vi ser på hvordan vi kan få opgaven klaret.

Ellers står banen pænt. Der er dog nogle tørkepletter, som vi ikke kan undgå når der gennem længere perioder ikke kommer regn. På sigt vil det være hensigtsmæssigt af få sprinklere på fairways på hul 15/16 og på hul 9/18, men det er ikke helt billigt. Vi ser på muligheden.

 1. Forslag fremsendt til mødet:

Der var ikke fremsendt forslag til mødet; men der er løbende kommet bemærkninger fra medlemmer:

 • Markeringer for blåt område bør være tydeligere på hul 13 (er løst)
 • Der er en rende på hul 2 nede ved træerne/vandløbet (den bliver jævnet)
 • Der er kommet flere positive kommentarer omkring brug af snore, så spillerne går de rigtige steder
 • Der er nogle enkelte blå pæle, hvor der burde være sort top på (er rettet)
 • Bredden af teesteder har varieret noget og nogle gange for smalle. (Siggi klarer det)
 • Vi skal fortsat huske at markeringer på dametee hul 3 og hul 11 ikke sættes på det skrå stykke
 • Det er foreslået, at der kommer klokke når man går fra green 2 til tee 3, så man ved hvornår green er fri. Forslaget overvejes.
 • Gummitees på drivingrange er blevet efterlyst af flere. Vi har lavet huller i måtten og sat gummitees i, men desværre forsvinder de lige så hurtigt som de bliver sat i. Vi gør er et sidste forsøg og sætter gummitees i igen samtidig med at det tages med i nyhedsmail.
 • På hul 4 er der en støttepind på et nu meget stort træ (den fjernes)
 • Der er forslag om lille vold langs stien på hul 13, for at de gode slag ikke løber ned i skoven. Det vil kræve dræning langs volden. Mange løsningsforslag blev drøftet, men ingen af dem løser problemet helt. Siggi og Jens overvejer en løsning.

 

 1. Tilbagemeldinger fra baneudvalget, meldinger fra medlemskredsen

Tilbagemeldingerne blev taget under foregående punkt, men der var generelt stor ros til hvordan banen står, specielt blev greens fremhævet.

 1. Plan for banens udvikling

Baneplanen er opdateret med aktuel status og blev kort drøftet.  Stor ros til de frivillige og greenkeeperne, der er blevet gennemført rigtig mange forbedringer på banen. (markeret med grønt i planen). Prioritering af opgaverne drøftedes. I august starter vi på færdiggørelse af nyt teested 5.

Siggi har udarbejdet en plejeplan, der beskriver hvilke opgaver udføres hvornår på banen. Stor tilfredshed med planen, som bliver lagt på nettet så alle medlemmer kan se den. Det blev drøftet om det kunne undgås at klippe greens om tirsdagen når seniorerne spiller, men problemet er, at der også er mange på banen alle andre dage. Siggi vil forsøge at være færdig med klipning af greens inden seniorerne starter.

Som en del af baneplanen er der igangsat udarbejdelse af en beplantningsplan. Vi er så heldige at Svend Bichel, som har kæmpe erfaring på området, har lovet at hjælpe. Som en del af planen kan der måske komme infoskilte op på hvert hul, hvor man forklarer landskabet, fuglelivet, beplantning m.v. Alle syntes, at det er en fantastisk ide. Her kan man eksempelvis også forklare, at træer bliver liggende fordi det er godt for fugle og andre dyr.

Jørgen havde, efter konsultation med Ove og Preben samt DGU, lavet forslag til nye lokalregler. Ligeledes er alle pæle på banen blevet gennemgået. De nye lokalregler blev vedtaget med en enkelt præcisering. De er blevet meget nemmere at læse end tidligere.

De nye lokalregler vil indgå i den nye baneguide, som går i trykken nu.

Der blev vedtaget en midlertidig lokalregel, der giver mulighed for lempelse i bunker, hvis bolden ligger i et fodspor. (Gælder i corona-tid, hvor man ikke kan rive bunkers).

Den midlertidige lokalregel om oplæg på fairways mv. er udløbet pr. 1. maj. Samtidig er dropzonen på hul 13 fjernet. Det blev vedtaget at det nye teested på hul 13 tages i brug fredag den 29. maj. Der er behov for, at græsset får helt fat og at der fyldes sand på et par gange de næste uger. Ellers vil græsset blive ødelagt med det samme.

Der er kommet nye konverteringstabeller. Vi burde have fået dem allerede sidste år, efter at DGU var og rate banen. Ved en fejl er det imidlertid først nu, at vi er blevet klar over ændringen.

Carsten og Siggi redegjorde for arbejdet med indspilsfaciliteter og mål på drivingrange. På grund af corona har det ligget lidt stille; men der er gang i arbejdet. Der er kommet forslag om en Thomas Bjørn bane til træning af indspil m.v. Det er vanskeligt at få plads til banen, og erfaringerne fra andre steder er at den bliver meget lidt brugt. Carsten og Siggi tager det med i videre overvejelse.

 1. Fastlæggelse af kommende møder

Følgende datoer i 2020 er tidligere aftalt: den 26. august og den 28 oktober. Alle dage er onsdag kl 19. Hvis der af hensyn til beplantningsplanen kræves en behandling, så kan der indkaldes til møde i juni. Alternativt en mail-høring.

 1. Information fra mødet og indstillinger til bestyrelsen

I onsdagsmail medtages information om gummetees på drivingrange samt en information om arbejdet i baneudvalget.

Baneplanen og plejeplanen lægges på hjemmesiden, så alle kan orientere sig i dem. Endvidere blev det aftalt, at referater fra baneudvalget lægges samme sted, da det vil brede informationen længere ud og hjælpe udvalgets medlemmer med at få informationen.

De nye lokalregler samt den midlertidige bunker-regel lægges på hjemmeside. Bunkerregel sættes også på tavle ved tee 1.

 1. Eventuelt

Intet under eventuelt.

 

Mødet blev afsluttet kl. 20.40                                                             JCS 14.05.2020

REFERAT, baneudvalg onsdag den 28.8.2019 kl 19.00

Deltagere:

 • Jens Chr. Sørensen, bestyrelsen
 • P.Ingvorsen, chefgreenkeeper
 • Carsten Klingenberg, træner/elite
 • Jørgen Jørgensen, banerepræsentant
 • Bjørn Jensen, senior section
 • Finn Madsen, mens section
 • Jan Allan Madsen, begynderudvalg
 • Jane Rasmussen, ladies section
 • Filip Moritzen, turneringsudvalg

Afbud: Ingen

 1. Velkomst og dagsorden, referat

Dagsorden blev godkendt og det aftaltes, at der fra møderne udarbejdes et beslutningsreferat.

 1. Baneudvalgets formål og opgaver, kort opfølgning fra sidste møde

Der blev fulgt op på intromødets drøftelse. Kommissorium ligger på hjemmesiden. Baneudvalget er et rådgivende udvalg, hvis formål blandt andet er at skabe god information og kommunikation omkring banens tilstand og udvikling. Endvidere at fastlægge lokalregler. Det er derimod greenkeepers og bestyrelsens ansvar at drøfte disponering af mandskab samt maskinparkens sammensætning og vedligeholdelse.

 1. Fastlæggelse af dagsorden til kommende møder (foreslås som denne, dog med de langsigtede planer som punkt på nogle af møderne)

Det blev aftalt at anvende dagsordenen fra dette møde som skabelon til kommende møder.

 1. Status fra greenkeeper på banens aktuelle tilstand
  1. herunder tilfredsmåling fra medlemmer og gæster

H.P. redegjorde for banens aktuelle tilstand og de tiltag, der bliver gjort for at forbedre den. Ressourcesituationen er i mange tilfælde den begrænsende faktor. Tørken fra sidste år giver fortsat problemer på fairways og teesteder. Vanding har afhjulpet en del, men der er fortsat et stykke vej før græsset kan tåle lavere klippehøjder. Der er løbende eftersået ad flere gange.

Tilfredshedsundersøgelserne viser på mange områder pænt store forbedringer i både gæsters og medlemmers tilfredshed, men selve banen er fortsat ikke scoret særlig højt. Noget skyldes banens udformning, men der er også kritikpunkter af banens tilstand. Fairways (huller), langhårede tee steder, langsomme greens, bunkers og stier er de væsentlige kritikpunkter. Bunkers er efterfølgende fyldt op og der er en plan for retablering af stier. Greens bliver rost for at være jævne.

 1. Forslag fremsendt til mødet:
  1. skilt ved vejen mellem hul 7 og 8 (er igangsat)

Der vil blive opsat et skilt med advarsel om biler på vejen.

 1. markering af out of bounce (flugt mellem pæle)

Overvejes hen over vinteren. En mulighed kan være hængende pæle, så man kan klippe under dem. Er realiseret i Fredericia, men sandsynligvis en dyr løsning.

 1. hegn bag hul 11 (beskyttelse af sti mellem hul 17 og hul 18)

Hvis man flækker bolden hen over green 11, kan det være farligt for personer på vej fra hul 17 til hul 18. Løsninger med eksempelvis et net drøftedes og indgår i vurderinger hen over vinteren. Her og nu informeres medlemmer om at de skal råbe FORE, hvis de rammer hen over greenen.

 1. sand i bunkers (er igangsat og færdig på de fleste huller)

Der var stor tilfredshed med bunkerne efter opfyldning. Der mangler et par enkelte bunkers, som vil blive gennemgået i den nærmeste fremtid. Stor tak til de frivillige for hjælpen.

 1. orientering om aktivering af frivillige (nye teams: bunker, sand, stier m.fl.)

Der er flere som har udtrykt ønske om at hjælpe til. Derfor søger vi at etablere nye hjælpeteams: mulvarpe, bunkers, stier, eftersåning, beskæring og lignende. Info ventes sendt ud i den kommende uge.

 1. orientering om DGU rating af bane

DGU har været på besøg og besigtiget banen. Det kan resultere i ny rating og dermed nye konverteringstabeller, men vi forventer som udgangspunkt at den bliver uændret. Vi hører om resultatet om 1-1½ måned fra DGU.

 1. Tilbagemeldinger fra baneudvalget, meldinger fra medlemskredsen

Der blev spurgt til hvornår nye teested på hul 13 åbner. Udvalget besluttede i samråd med greenkeeper først at åbne det til den nye sæson. Derved sætter jorden sig helt og græsset får ordentligt fat. Der er ved at blive sat palisader op ved søen, hvorefter der skal fyldes op med megen jord.

Der var forslag om lay-up ordning på fairways og tættere klippede arealer, såfremt bolden ligger i et tørkehul. Det vil gavne spillet og hjælpe på banens tilstand. Oplæg på nærmeste græs inden for en køllelængde, ikke tættere flaget. Alle var enige om, at det er en god ide og det indstilles til bestyrelsen.

Der var forslag om 1-2-3 klipning nær out og bounds. HP redegjorde for at ressourcerne ikke tillod dette.

Der blev spurgt til status på nyt teested på hul 5. Vi forventer at få mere jord og så vil arbejdet gå i gang igen, så det sandsynligvis vil kunne indvies i løbet af næste sæson.

Der var kritik af de røde markeringers placering på teestederne 3 og 6, hvor de ofte er placeret lige foran ”bulerne” eller på det skrå stykke. Greenkeeper lovede at tage hensyn hertil.

Der blev spurgt til tordenskur. Det er tidligere vurderet, at det ikke er nødvendigt med lynafledning på skuret ved hul 15/16. Det skal overvejes, om der er mulighed for bedre varsling, da varsling ikke kan høres over hele banen.

Det bør overvejes at flytte hvide pæle bag green 4 over på indersiden af stien. Hvis det er muligt fortsat at komme til at klippe vil de blive flyttet.

Generelt var der ros til banen, idet der var en vis forståelse for at tørken havde gjort store skader.

 

 1. Lokalregler
  1. drøftelse af paragraf 5E, out of bounce, videre med 2 strafslag

Forslaget blev drøftet, men ikke vedtaget. Flertallet mente at muligheden for at spille en provisorisk bold er tilstrækkelig.

 1. lokalregler, der mangler at blive godkendt?

Det aftaltes, at JJ og JCS gennemgår lokalregler og formuleringerne heraf, da de kan være svært læselige. Det vurderes også om de er fyldestgørende, eksempelvis er droppezone på hul 17 ikke omtalt.

 1. Fastlæggelse af kommende møder
  1. forslag om møder hver anden måned

Det aftaltes, at møder holdes på onsdage kl 19.00.

Næste møder er aftalt til:

 • oktober 2019
 • december 2019
 • februar 2020
 1. Information fra mødet og indstillinger til bestyrelsen

Følgende fire punkter tages med til bestyrelse/manager, så der kan informeres videre til medlemskredsen:

 • Nyt teested på hul 13 vil først blive åbnet til den kommende sæson
 • Der indføres lay-up på fairways og tættere klippede arealer, såfremt bolden ligger i en ”tørkeskade”. Oplæg på nærmeste græs inden for en køllelængde, ikke tættere flaget.
 • Information til medlemskredsen om, at man skal være opmærksom på green ved hul 11. Hvis man flækker over green skal spillere på vej op til hul 18 advares.
 • Information til medlemskredsen om forventninger til nyt teested på hul 5

 

 1. Eventuelt

Der blev mindet om frivilligturnering den 12. oktober, hvor baneudvalgets medlemmer vil blive inviteret. Det efterfølgende aftenarrangement vil i år blive for alle frivillige med ægtefælle/partner.

 

 

 

Mødet blev afsluttet kl. 20.35                                                             JCS 29.8.2019

REFERAT, baneudvalg onsdag den 30.10.2019 kl 19.00

Deltagere:

 • Jens Chr. Sørensen, bestyrelsen
 • Siggi Hlíðar, greenkeeper
 • Jørgen Jørgensen, banerepræsentant
 • Bjørn Jensen, senior section
 • Finn Madsen, mens section
 • Jan Allan Madsen, begynderudvalg
 • Allan Nielsen, turneringsudvalg

 

 • Afbud: Carsten Klingenberg, træner/elite; Jane Rasmussen, ladies section

 

 1. Velkomst og dagsorden

Dagsorden blev godkendt og der blev budt velkommen til de to nye medlemmer, Siggi og Allan.

 1. Referat, opfølgning og godkendelse

Opfølgningspunkter i referatet fra den 28.8 blev gennemgået. Eneste udestående er skilt mellem 7 og 8, hvor vi forsøger at finde en ny sponsor, samt gennemgang af lokalregler. Sidstnævnte forelægges på næste møde i baneudvalget. DGU-rating af banen er uændret.

Referatet blev godkendt. Det aftaltes, at fremover gør man indsigelse mod referatet inden 8 dage fra udsendelse, herefter er det godkendt, såfremt der ikke har været indvendinger.

 

 1. Status fra greenkeeper på banens aktuelle tilstand
  1. herunder tilfredsmåling fra medlemmer og gæster

Siggi redegjorde for banens aktuelle tilstand og kom herunder ind på vintergreens, lukning af bagni og foreslog ændret fairway på hul 2, så den går venstre om greenbunker. Dette godkendte udvalget.

Tilfredshedsundersøgelserne viser på mange områder fortsat pæne forbedringer i både gæsters og medlemmers tilfredshed, men ikke de store ændringer i forhold til august måned.

 1. Forslag fremsendt til mødet:

Der var ikke fremsendt forslag til mødet.

 

 1. Tilbagemeldinger fra baneudvalget, meldinger fra medlemskredsen

Afskærmning mellem indspilsgreen og tee 10 blev efterlyst. (indgår i baneplanen)

Det blev foreslået at vi vejleder i hvordan man går på banen, eksempelvis ikke mellem green og bunker. Placering af skilte drøftedes.

Under dette punkt drøftedes ny opdeling af green, hvor vi kun deler i to i stedet for som nu 3. Kombineret med flag markeret med forskellig farve syntes udvalget dette er en god ide.

 

 1. Plan for banens udvikling

Udkastet til baneplan blev gennemgået og drøftet. Der var generelt stor tilfredshed med planen.

Konkret aftaltes følgende rettelser og tiltag:

 • Jørgen lovede at gennemgå pælene på banen med henblik på at vurdere om nogle af de hvide kan undværes
 • På hul 2 indarbejdes ændret placering af fairway, så den går venstre om greenbunker
 • På hul 3 flyttes klokken nærmere dametee på hul 4
 • På hul 10 sløjfes stien til maskiner ved green i udkastet og i stedet anlægges sti via driving range
 • På hul 13 skal vi overveje forlaget om flytning af green bunker, eftersom det kun er få år siden, den er flyttet til nuværende placering
 • På hul 15 drøftedes forslaget om rough ved de nye træer. Ulempen er at hvis man spiller via fairway så triller bolden relativt nemt OUB. Derfor overvejes et waste area i højre side

 

Ændringerne indarbejdes i baneplanen og sendes til behandling i bestyrelsen. Den opdaterede baneplan vedlægges referatet.

Når bestyrelsen har behandlet baneplanen laves en tidsplan. Der var enighed i udvalget om, at de generelle ting som græs på fairways, teesteder, stier mv har højeste prioritet sammen med dræning.  Herefter skal vi gerne have teested 5 færdigt.

Der var fuld enighed om forslaget om at få lavet en beplantningsplan og få flere træer og buske, som beskrevet i baneplanen

 1. Fastlæggelse af kommende møder

Den 11 december 2019 og den 26 februar 2020 er tidligere aftalt. Bjørn meldte afbud til den 26. februar. 

 1. Information fra mødet og indstillinger til bestyrelsen

Ingen specifikke punkter til information, men info om hvordan man går på banen tages med i en onsdagsmail på et tidspunkt.

Baneplanen sendes videre til behandling i bestyrelsen.

 1. Eventuelt

Intet under eventuelt.

 

 

 

Mødet blev afsluttet kl. 20.40                                                             JCS 30.10.2019