Baneudvalgets organisation

Jens Christian Sørensen

Jens Christian Sørensen

Formand

Jørgen Jørgensen

Jørgen Jørgensen

Banerepræsentant

Jan Allan Madsen

Jan Allan Madsen

Begynderudvalg

Sigurdur Dagbjartsson

Sigurdur Dagbjartsson

Greenkeeper

Bjørn Jensen

Bjørn Jensen

Senior Section

Jane Rasmussen

Jane Rasmussen

Ladies Section

Carsten Klingenberg

Carsten Klingenberg

Træner/Elite

Finn Madsen

Finn Madsen

Mens Section

Allan Nielsen

Allan Nielsen

Turneringsudvalg

Baneudvalgets formål:

At medvirke til at Birkemose Golf Clubs baneanlæg – 18 hullers banen og Pay & Play banen – udvikles så det er attraktivt for medlemmer og grenfee-gæster at spille på anlægget.

At udarbejde forslag og inspirere til ændringer og forbedringer af golfbanerne.

At forelægge disse forslag for bestyrelsen og efter godkendelse herfra, og i det omfang det er muligt at medvirke  ved udførelsen.

At der i videst mulig omfang samarbejdes omkring opgaverne med klubbens aktivitetsudvalg.

 

Baneudvalgets målsætning:

Udvalgets målsætning er fremadrettet hele tiden at arbejde for at forbedre golfbanen.

Med baggrund i tilbagemeldinger fra golfspillere samt medlemmernes ønsker og vurderinger omkring golfbanerne, vil vi løbende at have en dialog med bestyrelsen.

 

Revision:

Ovennævnte missionsplan kan, hvis udendte faktorer dukker op revideres løbende.

Referater

REFERAT, baneudvalg onsdag den 13.5.2020 kl 19.00

Deltagere:

 • Jens Chr. Sørensen, bestyrelsen
 • Siggi Hlíðar, greenkeeper
 • Carsten Klingenberg, træner/elite
 • Finn Madsen, mens section
 • Jan Allan Madsen, begynderudvalg
 • Allan Nielsen, turneringsudvalg
 • Jane Rasmussen, ladies section
 • Jørgen Jørgensen, banerepræsentant
 • Bjørn Jensen, senior section

Afbud: Ingen

 1. Velkomst og dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

 1. Referat, opfølgning

Der var ikke udestående opfølgningspunkter fra sidste referat ud over dem der er på dagsordenen.

 1. Status fra greenkeeper på banens aktuelle tilstand

Siggi redegjorde for banens aktuelle tilstand, som jo har været præget af først megen regn og derefter en længere tørkeperiode. Med det vand vi har brugt på det seneste, så er vandstanden i søen faldet med 40 cm i forhold til da den var på det højeste.

Der er p.t. megen vand på bakken foran hul 18, men det er ved at blive drænet. Tisvarende er der megen vand foran dametee på hul 13, hvor det er ved at blive undersøgt, hvad der er galt.

Det blev nævnt, at sprinkler på det nye teested 7 bør hæves, hvilket Siggi er opmærksom på.

Bunkers bliver nu vedligeholdt af en frivillig, hvilket er en kæmpe hjælp for greenkeeperne.

Sandet i bunkerne er nogle steder meget hårdt. Det kræver en manuel løsning i en vis dybde; vi ser på hvordan vi kan få opgaven klaret.

Ellers står banen pænt. Der er dog nogle tørkepletter, som vi ikke kan undgå når der gennem længere perioder ikke kommer regn. På sigt vil det være hensigtsmæssigt af få sprinklere på fairways på hul 15/16 og på hul 9/18, men det er ikke helt billigt. Vi ser på muligheden.

 1. Forslag fremsendt til mødet:

Der var ikke fremsendt forslag til mødet; men der er løbende kommet bemærkninger fra medlemmer:

 • Markeringer for blåt område bør være tydeligere på hul 13 (er løst)
 • Der er en rende på hul 2 nede ved træerne/vandløbet (den bliver jævnet)
 • Der er kommet flere positive kommentarer omkring brug af snore, så spillerne går de rigtige steder
 • Der er nogle enkelte blå pæle, hvor der burde være sort top på (er rettet)
 • Bredden af teesteder har varieret noget og nogle gange for smalle. (Siggi klarer det)
 • Vi skal fortsat huske at markeringer på dametee hul 3 og hul 11 ikke sættes på det skrå stykke
 • Det er foreslået, at der kommer klokke når man går fra green 2 til tee 3, så man ved hvornår green er fri. Forslaget overvejes.
 • Gummitees på drivingrange er blevet efterlyst af flere. Vi har lavet huller i måtten og sat gummitees i, men desværre forsvinder de lige så hurtigt som de bliver sat i. Vi gør er et sidste forsøg og sætter gummitees i igen samtidig med at det tages med i nyhedsmail.
 • På hul 4 er der en støttepind på et nu meget stort træ (den fjernes)
 • Der er forslag om lille vold langs stien på hul 13, for at de gode slag ikke løber ned i skoven. Det vil kræve dræning langs volden. Mange løsningsforslag blev drøftet, men ingen af dem løser problemet helt. Siggi og Jens overvejer en løsning.

 

 1. Tilbagemeldinger fra baneudvalget, meldinger fra medlemskredsen

Tilbagemeldingerne blev taget under foregående punkt, men der var generelt stor ros til hvordan banen står, specielt blev greens fremhævet.

 1. Plan for banens udvikling

Baneplanen er opdateret med aktuel status og blev kort drøftet.  Stor ros til de frivillige og greenkeeperne, der er blevet gennemført rigtig mange forbedringer på banen. (markeret med grønt i planen). Prioritering af opgaverne drøftedes. I august starter vi på færdiggørelse af nyt teested 5.

Siggi har udarbejdet en plejeplan, der beskriver hvilke opgaver udføres hvornår på banen. Stor tilfredshed med planen, som bliver lagt på nettet så alle medlemmer kan se den. Det blev drøftet om det kunne undgås at klippe greens om tirsdagen når seniorerne spiller, men problemet er, at der også er mange på banen alle andre dage. Siggi vil forsøge at være færdig med klipning af greens inden seniorerne starter.

Som en del af baneplanen er der igangsat udarbejdelse af en beplantningsplan. Vi er så heldige at Svend Bichel, som har kæmpe erfaring på området, har lovet at hjælpe. Som en del af planen kan der måske komme infoskilte op på hvert hul, hvor man forklarer landskabet, fuglelivet, beplantning m.v. Alle syntes, at det er en fantastisk ide. Her kan man eksempelvis også forklare, at træer bliver liggende fordi det er godt for fugle og andre dyr.

Jørgen havde, efter konsultation med Ove og Preben samt DGU, lavet forslag til nye lokalregler. Ligeledes er alle pæle på banen blevet gennemgået. De nye lokalregler blev vedtaget med en enkelt præcisering. De er blevet meget nemmere at læse end tidligere.

De nye lokalregler vil indgå i den nye baneguide, som går i trykken nu.

Der blev vedtaget en midlertidig lokalregel, der giver mulighed for lempelse i bunker, hvis bolden ligger i et fodspor. (Gælder i corona-tid, hvor man ikke kan rive bunkers).

Den midlertidige lokalregel om oplæg på fairways mv. er udløbet pr. 1. maj. Samtidig er dropzonen på hul 13 fjernet. Det blev vedtaget at det nye teested på hul 13 tages i brug fredag den 29. maj. Der er behov for, at græsset får helt fat og at der fyldes sand på et par gange de næste uger. Ellers vil græsset blive ødelagt med det samme.

Der er kommet nye konverteringstabeller. Vi burde have fået dem allerede sidste år, efter at DGU var og rate banen. Ved en fejl er det imidlertid først nu, at vi er blevet klar over ændringen.

Carsten og Siggi redegjorde for arbejdet med indspilsfaciliteter og mål på drivingrange. På grund af corona har det ligget lidt stille; men der er gang i arbejdet. Der er kommet forslag om en Thomas Bjørn bane til træning af indspil m.v. Det er vanskeligt at få plads til banen, og erfaringerne fra andre steder er at den bliver meget lidt brugt. Carsten og Siggi tager det med i videre overvejelse.

 1. Fastlæggelse af kommende møder

Følgende datoer i 2020 er tidligere aftalt: den 26. august og den 28 oktober. Alle dage er onsdag kl 19. Hvis der af hensyn til beplantningsplanen kræves en behandling, så kan der indkaldes til møde i juni. Alternativt en mail-høring.

 1. Information fra mødet og indstillinger til bestyrelsen

I onsdagsmail medtages information om gummetees på drivingrange samt en information om arbejdet i baneudvalget.

Baneplanen og plejeplanen lægges på hjemmesiden, så alle kan orientere sig i dem. Endvidere blev det aftalt, at referater fra baneudvalget lægges samme sted, da det vil brede informationen længere ud og hjælpe udvalgets medlemmer med at få informationen.

De nye lokalregler samt den midlertidige bunker-regel lægges på hjemmeside. Bunkerregel sættes også på tavle ved tee 1.

 1. Eventuelt

Intet under eventuelt.

 

Mødet blev afsluttet kl. 20.40                                                             JCS 14.05.2020

REFERAT, baneudvalg onsdag den 26.2.2020 kl 19.00

Deltagere:

 • Jens Chr. Sørensen, bestyrelsen
 • Siggi Hlíðar, greenkeeper
 • Carsten Klingenberg, træner/elite
 • Finn Madsen, mens section
 • Jan Allan Madsen, begynderudvalg
 • Allan Nielsen, turneringsudvalg

 

 • Afbud:; Jane Rasmussen, ladies section; Jørgen Jørgensen, banerepræsentant og Bjørn Jensen, senior section

 

 1. Velkomst og dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

 1. Referat, opfølgning

Eneste opfølgningspunkt fra sidste referat er gennemgang af lokalregler, som udskydes til næste møde.

 1. Status fra greenkeeper på banens aktuelle tilstand

Siggi redegjorde for banens aktuelle tilstand og lukningen af banen. Den megen nedbør har medført at jorden er mættet af vand og der vil derfor gå noget tid endnu inden banen kan åbnes for spil. Det kræver en periode på 10-12 dage uden nedbør og med blæst, så realistisk set kommer vi hen sidst i marts måned, da der også i den kommende periode er udsigt til megen nedbør. Nyt teested på hul 13 skal være helt tørt, før vi tager det i brug, da brug ellers vil skade det nye græs.

Greens er blevet behandlet og ser ud til at komme sig pænt, da svampen er på retur og nyt græs er begyndt at spire frem.

Stormen har medført, at der er væltet en del store træer ind over banen, men der er stort set ved at være ryddet op efter det.

På den lille bane er kanterne på bunkere blevet skåret, så bunkerne her er ved at være klar til ny sæson.

Siggi og Jens har deltaget i DGU seminar om banepleje med speciel vægt på miljøforhold. Det gav megen god information om de nye regler på området. Der er efterfølgende skiltet/indrettet kemikalierum i greenkeepergården, hvor der lige mangler at blive sat bakker ind på hylderne og kemikalierne gennemgås for at tjekke om nogen af dem er på listen, som udgår pr. 1. april. Der var også god erfaringsudveksling med andre greenkeepere omkring erfaringer med forskellige kemikalier, med skadedyr, fuglekasser m.v.

 1. Forslag fremsendt til mødet:

Der var ikke fremsendt forslag til mødet.

 1. Tilbagemeldinger fra baneudvalget, meldinger fra medlemskredsen

Tilbagemeldingerne blev taget under næste punkt.

 1. Plan for banens udvikling, opfølgning

Planen er efter sidste møde godkendt i bestyrelsen og der arbejdes på at gennemføre så mange af punkterne som muligt i indeværende sæson.

Baneplanen blev gennemgået og drøftet med status for de enkelte huller. Hovedpunkterne er:

 • Alle søer på nær hul 11 er oprenset
 • Der er blevet fældet nogle træer, men der mangler fortsat en del
 • Fairways er flyttet på hul 2 og 4
 • ”græsbunker” bag green på hul 3 er etableret
 • Der er drænet på hul 4, 13 15 og 17. Mangler fortsat dræn på fairway hul 13 og foran green 18, men banen er for våd i øjeblikket til at etablere det
 • Der er kørt jord op på nyt teested hul 5
 • Der er etableret kørevej fra tee 2, op om teested 7 og hen bag green 4/6. Den bliver forlænget hen til deponipladsen bag om nyt teested 5. Vejen er belagt med grus og vil få et lag stenmel ovenpå.
 • Jorden fra etablering af kørevejen er lagt op bagerst på tee 7, som forberedelse til forhøjelse af den bagerste del af teestedet
 • Venstre greenbunker på hul 9 er reeetableret, så dræn løber under bunkeren og ikke ud i den
 • Vi drøftede stien/grus bag green 13 og besluttede at forbedre området. Bunkeren på hul 13 er p.t. ikke god, da vandet fra skråningen strømmer gennem bunkerne og fjerner sandet. Det viser, at det på sigt vil være godt at få flyttet bunkeren, jf. baneplanen

 

Vi forsøger p.t. at finde en vertikalskærer, så det bliver muligt at forbedre fairways og få kørt sand på.

Det aftaltes at igangsætte udarbejdelse af den detaljerede beplantningsplan, idet vi rådfører os med DGUs konsulenter. Flere andre baner har lavet fine planer, som har kunnet ses på golf.dk eller på banernes egne hjemmesider. Vi drøftede mulighed for sponsorering. Flere klubber har fået tilskud fra DGUs miljøpulje eller lavet andre sponsortiltag. Allan nævnte at han via familien havde mulighed for at skaffe bøg.

Vi besluttede at lægge en plejeplan på hjemmesiden, da det er god information til medlemmer og gæster om hvad der sker hvornår på banen. Siggi og Jens udformer plejeplanen.

Der følges op på baneplanen igen på næste møde.

 1. Fastlæggelse af kommende møder

Følgende datoer i 2020 blev aftalt: den 13. maj, den 26. august og den 28 oktober. Alle dage er onsdag kl 19, som tidligere aftalt.

 1. Information fra mødet og indstillinger til bestyrelsen

Ingen specifikke punkter til information, men løbende information i onsdagsmail.

 1. Eventuelt

Intet under eventuelt.

 

Mødet blev afsluttet kl. 20.00                                                             JCS 27.02.2020

REFERAT, baneudvalg onsdag den 30.10.2019 kl 19.00

Deltagere:

 • Jens Chr. Sørensen, bestyrelsen
 • Siggi Hlíðar, greenkeeper
 • Jørgen Jørgensen, banerepræsentant
 • Bjørn Jensen, senior section
 • Finn Madsen, mens section
 • Jan Allan Madsen, begynderudvalg
 • Allan Nielsen, turneringsudvalg

 

 • Afbud: Carsten Klingenberg, træner/elite; Jane Rasmussen, ladies section

 

 1. Velkomst og dagsorden

Dagsorden blev godkendt og der blev budt velkommen til de to nye medlemmer, Siggi og Allan.

 1. Referat, opfølgning og godkendelse

Opfølgningspunkter i referatet fra den 28.8 blev gennemgået. Eneste udestående er skilt mellem 7 og 8, hvor vi forsøger at finde en ny sponsor, samt gennemgang af lokalregler. Sidstnævnte forelægges på næste møde i baneudvalget. DGU-rating af banen er uændret.

Referatet blev godkendt. Det aftaltes, at fremover gør man indsigelse mod referatet inden 8 dage fra udsendelse, herefter er det godkendt, såfremt der ikke har været indvendinger.

 

 1. Status fra greenkeeper på banens aktuelle tilstand
  1. herunder tilfredsmåling fra medlemmer og gæster

Siggi redegjorde for banens aktuelle tilstand og kom herunder ind på vintergreens, lukning af bagni og foreslog ændret fairway på hul 2, så den går venstre om greenbunker. Dette godkendte udvalget.

Tilfredshedsundersøgelserne viser på mange områder fortsat pæne forbedringer i både gæsters og medlemmers tilfredshed, men ikke de store ændringer i forhold til august måned.

 1. Forslag fremsendt til mødet:

Der var ikke fremsendt forslag til mødet.

 

 1. Tilbagemeldinger fra baneudvalget, meldinger fra medlemskredsen

Afskærmning mellem indspilsgreen og tee 10 blev efterlyst. (indgår i baneplanen)

Det blev foreslået at vi vejleder i hvordan man går på banen, eksempelvis ikke mellem green og bunker. Placering af skilte drøftedes.

Under dette punkt drøftedes ny opdeling af green, hvor vi kun deler i to i stedet for som nu 3. Kombineret med flag markeret med forskellig farve syntes udvalget dette er en god ide.

 

 1. Plan for banens udvikling

Udkastet til baneplan blev gennemgået og drøftet. Der var generelt stor tilfredshed med planen.

Konkret aftaltes følgende rettelser og tiltag:

 • Jørgen lovede at gennemgå pælene på banen med henblik på at vurdere om nogle af de hvide kan undværes
 • På hul 2 indarbejdes ændret placering af fairway, så den går venstre om greenbunker
 • På hul 3 flyttes klokken nærmere dametee på hul 4
 • På hul 10 sløjfes stien til maskiner ved green i udkastet og i stedet anlægges sti via driving range
 • På hul 13 skal vi overveje forlaget om flytning af green bunker, eftersom det kun er få år siden, den er flyttet til nuværende placering
 • På hul 15 drøftedes forslaget om rough ved de nye træer. Ulempen er at hvis man spiller via fairway så triller bolden relativt nemt OUB. Derfor overvejes et waste area i højre side

 

Ændringerne indarbejdes i baneplanen og sendes til behandling i bestyrelsen. Den opdaterede baneplan vedlægges referatet.

Når bestyrelsen har behandlet baneplanen laves en tidsplan. Der var enighed i udvalget om, at de generelle ting som græs på fairways, teesteder, stier mv har højeste prioritet sammen med dræning.  Herefter skal vi gerne have teested 5 færdigt.

Der var fuld enighed om forslaget om at få lavet en beplantningsplan og få flere træer og buske, som beskrevet i baneplanen

 1. Fastlæggelse af kommende møder

Den 11 december 2019 og den 26 februar 2020 er tidligere aftalt. Bjørn meldte afbud til den 26. februar. 

 1. Information fra mødet og indstillinger til bestyrelsen

Ingen specifikke punkter til information, men info om hvordan man går på banen tages med i en onsdagsmail på et tidspunkt.

Baneplanen sendes videre til behandling i bestyrelsen.

 1. Eventuelt

Intet under eventuelt.

 

 

 

Mødet blev afsluttet kl. 20.40                                                             JCS 30.10.2019

REFERAT, baneudvalg onsdag den 28.8.2019 kl 19.00

Deltagere:

 • Jens Chr. Sørensen, bestyrelsen
 • P.Ingvorsen, chefgreenkeeper
 • Carsten Klingenberg, træner/elite
 • Jørgen Jørgensen, banerepræsentant
 • Bjørn Jensen, senior section
 • Finn Madsen, mens section
 • Jan Allan Madsen, begynderudvalg
 • Jane Rasmussen, ladies section
 • Filip Moritzen, turneringsudvalg

Afbud: Ingen

 1. Velkomst og dagsorden, referat

Dagsorden blev godkendt og det aftaltes, at der fra møderne udarbejdes et beslutningsreferat.

 1. Baneudvalgets formål og opgaver, kort opfølgning fra sidste møde

Der blev fulgt op på intromødets drøftelse. Kommissorium ligger på hjemmesiden. Baneudvalget er et rådgivende udvalg, hvis formål blandt andet er at skabe god information og kommunikation omkring banens tilstand og udvikling. Endvidere at fastlægge lokalregler. Det er derimod greenkeepers og bestyrelsens ansvar at drøfte disponering af mandskab samt maskinparkens sammensætning og vedligeholdelse.

 1. Fastlæggelse af dagsorden til kommende møder (foreslås som denne, dog med de langsigtede planer som punkt på nogle af møderne)

Det blev aftalt at anvende dagsordenen fra dette møde som skabelon til kommende møder.

 1. Status fra greenkeeper på banens aktuelle tilstand
  1. herunder tilfredsmåling fra medlemmer og gæster

H.P. redegjorde for banens aktuelle tilstand og de tiltag, der bliver gjort for at forbedre den. Ressourcesituationen er i mange tilfælde den begrænsende faktor. Tørken fra sidste år giver fortsat problemer på fairways og teesteder. Vanding har afhjulpet en del, men der er fortsat et stykke vej før græsset kan tåle lavere klippehøjder. Der er løbende eftersået ad flere gange.

Tilfredshedsundersøgelserne viser på mange områder pænt store forbedringer i både gæsters og medlemmers tilfredshed, men selve banen er fortsat ikke scoret særlig højt. Noget skyldes banens udformning, men der er også kritikpunkter af banens tilstand. Fairways (huller), langhårede tee steder, langsomme greens, bunkers og stier er de væsentlige kritikpunkter. Bunkers er efterfølgende fyldt op og der er en plan for retablering af stier. Greens bliver rost for at være jævne.

 1. Forslag fremsendt til mødet:
  1. skilt ved vejen mellem hul 7 og 8 (er igangsat)

Der vil blive opsat et skilt med advarsel om biler på vejen.

 1. markering af out of bounce (flugt mellem pæle)

Overvejes hen over vinteren. En mulighed kan være hængende pæle, så man kan klippe under dem. Er realiseret i Fredericia, men sandsynligvis en dyr løsning.

 1. hegn bag hul 11 (beskyttelse af sti mellem hul 17 og hul 18)

Hvis man flækker bolden hen over green 11, kan det være farligt for personer på vej fra hul 17 til hul 18. Løsninger med eksempelvis et net drøftedes og indgår i vurderinger hen over vinteren. Her og nu informeres medlemmer om at de skal råbe FORE, hvis de rammer hen over greenen.

 1. sand i bunkers (er igangsat og færdig på de fleste huller)

Der var stor tilfredshed med bunkerne efter opfyldning. Der mangler et par enkelte bunkers, som vil blive gennemgået i den nærmeste fremtid. Stor tak til de frivillige for hjælpen.

 1. orientering om aktivering af frivillige (nye teams: bunker, sand, stier m.fl.)

Der er flere som har udtrykt ønske om at hjælpe til. Derfor søger vi at etablere nye hjælpeteams: mulvarpe, bunkers, stier, eftersåning, beskæring og lignende. Info ventes sendt ud i den kommende uge.

 1. orientering om DGU rating af bane

DGU har været på besøg og besigtiget banen. Det kan resultere i ny rating og dermed nye konverteringstabeller, men vi forventer som udgangspunkt at den bliver uændret. Vi hører om resultatet om 1-1½ måned fra DGU.

 1. Tilbagemeldinger fra baneudvalget, meldinger fra medlemskredsen

Der blev spurgt til hvornår nye teested på hul 13 åbner. Udvalget besluttede i samråd med greenkeeper først at åbne det til den nye sæson. Derved sætter jorden sig helt og græsset får ordentligt fat. Der er ved at blive sat palisader op ved søen, hvorefter der skal fyldes op med megen jord.

Der var forslag om lay-up ordning på fairways og tættere klippede arealer, såfremt bolden ligger i et tørkehul. Det vil gavne spillet og hjælpe på banens tilstand. Oplæg på nærmeste græs inden for en køllelængde, ikke tættere flaget. Alle var enige om, at det er en god ide og det indstilles til bestyrelsen.

Der var forslag om 1-2-3 klipning nær out og bounds. HP redegjorde for at ressourcerne ikke tillod dette.

Der blev spurgt til status på nyt teested på hul 5. Vi forventer at få mere jord og så vil arbejdet gå i gang igen, så det sandsynligvis vil kunne indvies i løbet af næste sæson.

Der var kritik af de røde markeringers placering på teestederne 3 og 6, hvor de ofte er placeret lige foran ”bulerne” eller på det skrå stykke. Greenkeeper lovede at tage hensyn hertil.

Der blev spurgt til tordenskur. Det er tidligere vurderet, at det ikke er nødvendigt med lynafledning på skuret ved hul 15/16. Det skal overvejes, om der er mulighed for bedre varsling, da varsling ikke kan høres over hele banen.

Det bør overvejes at flytte hvide pæle bag green 4 over på indersiden af stien. Hvis det er muligt fortsat at komme til at klippe vil de blive flyttet.

Generelt var der ros til banen, idet der var en vis forståelse for at tørken havde gjort store skader.

 

 1. Lokalregler
  1. drøftelse af paragraf 5E, out of bounce, videre med 2 strafslag

Forslaget blev drøftet, men ikke vedtaget. Flertallet mente at muligheden for at spille en provisorisk bold er tilstrækkelig.

 1. lokalregler, der mangler at blive godkendt? 

Det aftaltes, at JJ og JCS gennemgår lokalregler og formuleringerne heraf, da de kan være svært læselige. Det vurderes også om de er fyldestgørende, eksempelvis er droppezone på hul 17 ikke omtalt.

 1. Fastlæggelse af kommende møder
  1. forslag om møder hver anden måned

Det aftaltes, at møder holdes på onsdage kl 19.00.

Næste møder er aftalt til:

 • oktober 2019
 • december 2019
 • februar 2020
 1. Information fra mødet og indstillinger til bestyrelsen

Følgende fire punkter tages med til bestyrelse/manager, så der kan informeres videre til medlemskredsen:

 • Nyt teested på hul 13 vil først blive åbnet til den kommende sæson
 • Der indføres lay-up på fairways og tættere klippede arealer, såfremt bolden ligger i en ”tørkeskade”. Oplæg på nærmeste græs inden for en køllelængde, ikke tættere flaget.
 • Information til medlemskredsen om, at man skal være opmærksom på green ved hul 11. Hvis man flækker over green skal spillere på vej op til hul 18 advares.
 • Information til medlemskredsen om forventninger til nyt teested på hul 5

 

 1. Eventuelt

Der blev mindet om frivilligturnering den 12. oktober, hvor baneudvalgets medlemmer vil blive inviteret. Det efterfølgende aftenarrangement vil i år blive for alle frivillige med ægtefælle/partner.

 

 

 

Mødet blev afsluttet kl. 20.35                                                             JCS 29.8.2019


Birkemose Golf Club

Nr. Stenderupvej 12
6000 Kolding
75 56 50 60